Expertise

  • ธุรกิจในปัจจุบันและอนาคต จำเป็นต้องพึ่งพาเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า และมีความสลับซับซ้อน ซึ่งต้องการคำปรึกษา คำแนะนำ จากผู้เชี่ยวชาญที่ไม่เพียงแต่จะรู้จริงในเรื่องนั้น แต่ยังต้องเป็นที่พึ่งพาได้อย่างมั่นใจว่า ผู้เชี่ยวชาญนั้น จะเอาความสำเร็จของลูกค้าเป็นเป้าหมายหลัก เพื่อหาคำตอบที่เหมาะสมที่สุดต่อความต้องการ โดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ ตลอดจนหาทางเลือกที่ประหยัดและคุ้มค่าในระยะยาว
  • คุณสมบัติสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของ บริษัท เอ-โอสต์ ในฐานะผู้ให้บริการ Professional Services คือ ความสามารถในการสร้างบุคลากรให้เป็นผู้เชี่ยวชาญในทุกสินค้า และ งานต่างๆ ที่บริษัทนำเสนอให้แก่ลูกค้า และการเปิดโอกาสให้ผู้เชี่ยวชาญเหล่านั้นได้ใช้ศักยภาพของตนอย่างเต็มที่ เพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า และความก้าวหน้าในฐานะมืออาชีพอย่างไม่มีขีดจำกัด

Pioneering Spirit

  • บริษัท เอ-โฮสต์ กำเนิดจากความกล้าที่จะเผชิญกับความท้าทายของวิกฤติ และความพยายามที่จะนำเอาคำตอบใหม่ๆ ที่ดีกว่ามาให้กับธุรกิจของลูกค้า ไม่ว่าคำตอบนั้น จะเป็นสิ่งที่ใหม่ ที่ยาก และ แม้กระทั่งสิ่งที่คนส่วนใหญ่บอกว่าทำไม่ได้
  • Pioneering Spirit จึงไม่ใช่เพียงการเสาะแสวงหา แต่คือการทุ่มเทสติปัญญาในการค้นคว้า พัฒนาสิ่งใหม่ๆ ให้ได้ผลสำเร็จก่อนผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็น สินค้า บริการ หรือ กระบวนการ เพื่อให้เราสามารถนำเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า มาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมและการช่วยให้ลูกค้าสามารถปรับตัวได้ทันสถานการณ์ก่อนใคร

เพราะเราเชื่อว่า ธุรกิจของลูกค้าต้องเผชิญกับการแข่งขัน และการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา คำตอบแบบเดิมๆ มักไม่ดีพอที่จะทำให้ธุรกิจต่อสู้ และเอาชนะได้

Service Excellence

ธุรกิจของ เอ-โอสต์ ไม่ใช่การจัดจำหน่ายสินค้า แต่คือ การบริการ เรามุ่งมั่นที่จะให้บริการที่เป็นเลิศ แก่ลูกค้า และ คู่ค้า ที่ให้โอกาสเราในการทำงาน และทำธุรกิจร่วมกัน โดยมุ่งหว้งว่า ด้วยบริการที่ไว้วางใจได้ ในทุกสถานการณ์ของเรา จะทำให้ลูกค้า และ คู่ค้า สามารถที่จะทุ่มเทกำลัง ทรัพยากร และเวลาไปในการดำเนินธุรกิจที่ตนถนัด อย่างไม่ต้องห่วงหน้าพะวงหลังกับระบบเทคโนโลยีที่ใช้อยู่

เอ-โฮสต์ เชื่อว่า ปัจจัยที่ทำให้บริษัทสามารถรักษาการให้บริการที่ดีเลิศแก่ลูกค้าได้อย่างต่อเนื่องยาวนาน มีอยู่ด้วยกัน 4 ประการคือ

พันธะสัญญาที่มีต่อลูกค้า

การยึดถือพันธะสัญญาที่มีต่อลูกค้า และ คู่ค้า โดยถือเอาความสำเร็จร่วมกันและความพึงพอใจของลูกค้าเป็นเป้าหมายสูงสุด

การออกแบบและพัฒนา

การออกแบบและพัฒนา บริการและกระบวนการทำงาน ด้วยความเข้าใจความต้องการของลูกค้า เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์และให้บรรลุผลตามที่ต้องการ

การพัฒนาบุคลากร

การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะความสามารถสูง มีจิตสำนึกในงานบริการ และการส่งเสริมยกย่อง บุคคลากรที่เก่งงานบริการควบคู่ไปกับความเก่งทางวิชาการ

การสะสมองค์ความรู้

การสะสมองค์ความรู้ และนำเอาเครื่องมือที่ทันสมัย มาใช้ในการให้บริการ

Innovations for People

ในฐานะองค์กรที่ทำงานด้านเทคโนโลยีไอที ซึ่งทำให้เกิดนวัตกรรมต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อการทำธุรกิจต่างๆมากมาย เอ-โฮสต์เชื่อว่า ด้วยทัศนคติที่ถูกต้อง จะทำให้เราสามารถนำ Innovations และ ศักยภาพขององค์กร มาใช้ในทางที่ทำให้เกิดประโยชน์ ทั้งต่อธุรกิจ และต่อสังคมได้

เอ-โฮสต์ ได้เล็งเห็นปัญหาใหญ่ที่สุดของสังคมไทย 2 ประการ คือ

– ความด้อยโอกาสของคนในต่างจังหวัด ที่จะเข้าถึงแหล่งการศึกษาและพัฒนาทักษะด้านไอที
– การได้งานทำที่ใช้ศักยภาพของคนอย่างเต็มความสามารถ

แม้ว่าปัญหาทั้งสองประการนี้ เป็นปัญหาใหญ่ในระดับโครงสร้าง ที่หลายคนเชื่อว่าต้องเป็นหน้าที่ของรัฐบาลเท่านั้นที่จะแก้ไขได้ แต่เราเห็นว่า องค์กรเช่นเอ-โอสต์ แม้ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ทั้งหมด แต่ก็สามารถสร้างให้เกิดความแตกต่างได้กับคนจำนวนนึง

ในแต่ละปี กลุ่มบริษัทของเราได้ให้ทุนสนับสนุนในการทำโครงการอบรม และพัฒนาทักษะแก่นักศึกษาด้านไอทีของมหาวิทยาลัยต่างๆในต่างจังหวัดภายใต้โครงการสหกิจศึกษาจำนวนนับร้อยคน ซึ่งมีผลให้นักศึกษาเหล่านี้สามารถยกระดับทักษะได้ทัดเทียมกับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำ และบริษัทยังได้ริเริ่ม ในการเปิด Resource Center ในต่างจังหวัด เพื่อเป็นแหล่งงานด้านไอทีระดับก้าวหน้า ให้กับนักศึกษาอีกด้วย