BACKGROUND

  • ในปี พ.ศ. 2542 A-HOST ได้ถูกก่อตั้งขึ้น จากการรวมตัวกันของผู้เชี่ยวชาญด้าน IT ที่มีปณิธานและความมุ่งมั่นอันแรงกล้าที่จะสร้างบริษัทผู้ให้บริการด้าน IT โดยเป็นรายแรกและ เป็นหนึ่งในผู้นำด้าน Application Service Provider ในประเทศไทย

ตลอดระยะเวลามากกว่า 20 ปี A-HOST ยังคงเติบโตอย่างมั่นคงและขยายหน่วยธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านการขายสินค้าและการให้บริการ จนกระทั่งได้รับการยอมรับให้เป็นหนึ่งในพาร์ตเนอร์สำคัญในระดับ “Oracle Platinum Partners” ของบริษัท Oracle

  • ในปี พ.ศ. 2554 A-HOST ได้ก้าวเข้าสู่ความท้าทายทางธุรกิจอีกครั้งหนึ่ง เมื่อได้ร่วมเป็นพาร์ตเนอร์สำคัญ เพื่อเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของบริษัท IBM ในระดับ IBM Premier Business Partner ก้าวย่างที่สำคัญนี้ได้กลายเป็นจุดแข็งที่ส่งผลให้บริษัท มีความสามารถในการให้บริการลูกค้าที่มากขึ้น ด้วยเทคโนโลยีที่หลากหลาย นั่นหมายความว่า ลูกค้าของ A-HOST จะมีทางเลือกด้านเทคโนโลยีที่หลากหลายและเหมาะสมมากขึ้น เพื่อสามารถขับเคลื่อนธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว มั่นคง และมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น

A-HOST ได้กำหนดทิศทางเพื่อมุ่งสู่ความเป็นผู้นำด้านธุรกิจเทคโนโลยี โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเราได้รับรางวัลและความร่วมมือในฐานะพาร์ทเนอร์กับบริษัทระดับโลก อย่าง IBM และ Oracle เป็นอย่างดี ด้วยประการนี้เอง เราจึงสามารถส่งมอบบริการที่มีคุณภาพ ครอบคลุมถึงบุคลากรทางเทคโนโลยี ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในแต่ละด้าน และกระบวนการทำงานที่ได้รับตามมาตรฐานงานบริการด้าน IT Service Management (ISO 20000 : 2011 Standard)

  • ในปี พ.ศ. 2559 A-HOST ได้มีการพัฒนาการให้บริการทางด้าน Digital Transformation โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะสนับสนุนให้องค์กรของลูกค้าประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย โดยใช้เทคโนโลยีสนับสนุนเป็นสำคัญ