01

เพื่อเป็นองค์กรผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจ IT ที่ลูกค้าสามารถขอคำปรึกษาหรือขอรับบริการได้อย่างมั่นใจ A-HOST ตระหนักถึงความสำคัญอย่างสูงสุดต่อทรัพยากรบุคคลภายในบริษัท ที่จะต้องมีความเชี่ยวชาญอย่างลึกซึ้งและหลากหลาย โดยได้มีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาทักษะ ความสามารถและความเชี่ยวชาญของผู้ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง การออกแบบและสร้างสรรค์บริการใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างของลูกค้าได้อย่างถูกต้อง ตรงประเด็น

02

เวลาและงบประมาณ คือ กรอบการทำงานที่สำคัญสำหรับทุกธุรกิจ การปฏิบัติงานตามกำหนดเวลาของแผนงานเป็นสิ่งที่ A-HOST ให้ความสำคัญควบคู่ไปกับการบริหารขอบเขตของงานให้เป็นไปตามงบประมาณที่ลูกค้าจัดสรรไว้ โดยใช้การบริหารโครงการ (Project Management) ที่มีการติดตามอย่างใกล้ชิดและเป็นระบบ มีการทบทวนความก้าวหน้า และการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) ที่เหมาะสม เพื่อให้การบริหารเวลาและงบประมาณมีประสิทธิภาพดี

03

ทีมบริการที่มีความเชี่ยวชาญหลากหลาย

(Large Resource Pool & High Expertise)

เพื่อให้ประสบความสำเร็จในฐานะบริษัทผู้ให้บริการด้าน IT อย่างมืออาชีพ A-HOST ตระหนักดีว่า ทรัพยากรมนุษย์เป็นทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดขององค์กร A-HOST สามารถจูงใจและรักษาความสามารถในการให้บริการของบริษัท ด้วยการสร้างอาชีพที่ดี มีวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่ง และกระบวนการพัฒนาความสามารถของบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ แผนพัฒนาบุคลากรของ A-HOST จะครอบคลุมไม่เพียงแต่ความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงหลักปฏิบัติงานและจริยธรรมทางธุรกิจที่ดี จนองค์กรและบุคลากรของ A-HOST ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลประเภทต่างๆ มากมาย

04

ความเป็นมืออาชีพด้วยมาตรฐานระดับโลก

(Professionalism & World-Class Standard)

ด้วยการดำเนินธุรกิจและให้บริการอย่างมืออาชีพของ A-HOST อย่างประสบความสำเร็จ ทำให้ A-HOST ได้รับการยอมรับให้เป็นพาร์ตเนอร์กับบริษัทชั้นนำระดับโลก ทั้งบริษัท Oracle ในระดับ Oracle Platinum Partners และ บริษัท IBM ในระดับ IBM Premier Business Partner เพื่อเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ รวมถึง การพัฒนาระบบการให้บริการที่มีคุณภาพ จนได้การรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 20000:2011 IT Service Management ย่อมเป็นสิ่งที่ยืนยันในความสามารถและความเชี่ยวชาญของ A-HOST ในการให้บริการที่ดีแก่ลูกค้าทุกราย

OUR CLIENT