About our Successes

DIGITAL TRANSFORMATION

การทำธุรกิจการค้าในปัจจุบันกำลังเผชิญกับการท้าทายอย่างรุนแรงที่เกิดจากเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) ทำให้เกิดรูปแบบธุรกิจขึ้นมาใหม่ นวัตกรรมและรูปแบบใหม่ของการทำธุรกิจเหล่านี้ สามารถส่งผลกระทบต่อมูลค่าของผลิตภัณฑ์และบริการ ช่องทางการซื้อ/ขายที่มีอยู่ในอุตสาหกรรมเดิมอย่างพลิกโฉม (Disruption) เห็นได้อย่างชัดเจนจากอุตสาหกรรมค้าปลีก คือ การเกิดขึ้นของ Online Shopping ต่างๆ รวมไปถึงเกิดการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วย Smart Phone กันมากขึ้น ซึ่งล้วนเป็นการทำงานบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่สามารถเชื่อมโยงทุกอย่างไว้รวมกันได้ ตั้งแต่การค้นหาสินค้าและบริการ การทำธุรกรรมซื้อ/ขาย จนถึงการชำระค่าสินค้า เพราะปัจจัยสำคัญที่เป็นตัวช่วยในการขับเคลื่อนธุรกิจยุคปัจจุบัน คือ เทคโนโลยีดิจิทัล

DT Consulting services

DIGITAL TRANSFORMATION CONSULTING SERVICES

การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและ Digital Disruption ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เป็นทั้งความท้าทายและโอกาสทางธุรกิจ หากบริษัทใดปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ย่อมทำให้เกิดผลดีต่อธุรกิจอย่างสูง A-HOST มีแนวทางช่วยเหลือบริษัทที่ต้องการปรับตัวให้ทันการเปลี่ยนแปลงข้างต้น ด้วยบริการให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ให้ก้าวทันในโลกดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อวางแผน พัฒนาและปรับปรุงแนวทางการทำธุรกิจให้เติบโตไปถึงจุดหมายอย่างประสบสำเร็จ

DT commerce

DIGITAL COMMERCE PLATFORM

โซลูชั่นของ A-HOST สามารถเอื้ออำนวยให้การปรับเปลี่ยนการดำเนินธุรกิจโดยใช้สื่อดิจิตอลในการขับเคลื่อน เกิดขึ้นได้อย่างมีคุณภาพและสนับสนุนต่อแผนธุรกิจของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนกลยุทธ์โฆษณา, Mobile Commerce, Web Site, ระบบการชำระเงินที่ได้มาตรฐานปลอดภัย ตลอดจนระบบการจัดส่งสินค้า

DT market

DIGITAL MARKETING SERVICES

เพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจด้วยเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาททางการตลาดมากขึ้น เข้าถึงตลาดได้อย่างตรงกลุ่ม รวดเร็ว โดยมุ่งเน้นการทำงานแบบออนไลน์บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมโยงทุกอย่างไว้รวมกัน ใช้ประโยชน์จากเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media and Network) ที่มีในปัจจุบันและอาจจะเกิดขึ้นใหม่ในอนาคต

WHY CHOOSE A-HOST DIGITAL TRANFORMATION SOLUTION

Professional

Professional

มีมาตรฐานในการพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญพร้อมที่จะให้คำปรึกษาในทุกรูปแบบ

Measure

Measure

สามารถวัดผลของความสำเร็จได้อย่างชัดเจน และง่ายต่อการพัฒนาแผนการดำเนินงานต่อไป

Performance

Performance

สร้างธุรกิจของคุณได้อย่างมีคุณภาพ ประมวลผลรวดเร็ว พร้อมก้าวสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ

mkt campaign

Marketing campaign

บริหารจัดการด้วยการวางแผนเป็นอย่างดี และประเมินสถานการณ์อย่างแม่นยำ เพื่อการทำการตลาดอย่างเต็มประสิทธิภาพ

Existing business process assessment

EXISTING BUSINESS PROCESS ASSESSMENT

ช่วยในการประเมินธุรกิจ นำไปสู่การจัดการ และการพัฒนาอย่างเต็มรูปแบบ รวมถึงการตั้งเป้าหมายได้อย่างชัดเจน  เพื่อให้บรรลุผลอย่างเต็มประสิทธิภาพ

Evaluation and Analytics

EVALUATION AND ANALYTIC

การติดตามและวัดผล ทำให้ออกแบบแผนการดำเนินงานมีทิศทางชัดเจนยิ่งขึ้น  เพราะการวัดผลเป็นความพร้อมสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของธุรกิจ

Digital marketing strategy and plan

DIGITAL MARKETING STRATEGY AND PLAN

การวางแผนเพื่อกำหนดแนวทางและกลยุทธ์ของธุรกิจก้าวเข้าสู่โลกดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ ทันสมัย และน่าเชื่อถือ รวมถึงบริหารจัดการให้เป็นไปตามกลยุทธ์

ADAPT Multichannel digital commerce

ADAPT MULTICHANNEL DIGITAL COMMERCE

เมื่อมีการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี จึงเกิดช่องทางที่หลากหลายในการเข้าถึงลูกค้า ไม่ว่าจะเป็น Social Media, Website, E-mail, Message Application ต่างๆ เป็นต้น โดยมุ่งเน้นการสร้างประสบการณ์ลูกค้าให้เป็นหนึ่งเดียวจากทุกช่องทางที่มี

Mobile application development

MOBILE APPLICATION DEVELOPMENT

เน้นการออกแบบ พัฒนา และสร้างสรรค์เนื้อหาบน Mobile Application ให้โดดเด่น เน้นการใช้งานง่าย และรองรับความต้องการของธุรกิจ

erp

DIGITAL ERP INTEGRATION

เพราะทรัพยากรเป็นสิ่งที่มีจำกัด การวางแผนทรัพยากรจึงเป็นสิ่งสำคัญ ไม่จะเป็นด้านการผลิต ทรัพยากรบุคลากร บัญชี-การเงิน ตลอดจนการกระจายสินค้า จึงต้องแม่นยำและมีประสิทธิภาพ

Digital commerce partnership

DIGITAL COMMERCE PARTNERSHIP

บริการเทคโนโลยีที่สนับสนุนธุรกิจอย่างครอบคลุม โดยการสร้างความร่วมมือแบบหุ้นส่วนทางธุรกิจ ให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืนในรูปแบบของดิจิทัล

Comprehensive DM outsource

COMPREHENSIVE DIGITAL MARKETING OUTSOURCE

ให้บริการบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านเครื่องมือดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของธุรกิจก้าวเข้าสู่ดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ และทันสมัย

Fulfillment & Logistics

FULFILLMENT & LOGISTICS

ช่วยวางแผนและบริหารจัดการสินค้า รวมถึงเป็นส่วนช่วยในการจัดการขายให้มีประสิทธิภาพ ตั้งแต่การรับคำสั่งซื้อ การแพ็คสินค้า การควบคุม ตลอดจนการส่งสินค้าจนถึงมือผู้บริโภค