จากธุรกิจในยุคปัจจุบัน…ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล หรือที่เรียกว่า ธุรกิจยุค 4.0 ซึ่งเป็นยุคที่มีการพัฒนาเศรษฐกิจและเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Value Base Economy) โดยมีแนวคิดหลักพื้นฐาน คือ เปลี่ยนแปลงจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม เปลี่ยนแปลงการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่ภาคเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม เปลี่ยนจากภาคการผลิตสินค้าไปสู่ภาคบริการ ซึ่งในช่วง 3-5 ปี จากนี้ หน่วยงานการเงินการคลัง จึงปรับเปลี่ยนการดำเนินงานเป็นรูปแบบดิจิทัลมากขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของธุรกิจในวงกว้าง เช่น ธนาคารต่าง ๆ ได้เข้าสู่ระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment) โดยการให้บริการลงทะเบียน Any ID หรือที่เรียกว่า Prompt Pay รวมทั้งการวางอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ และอีกหน่วยงานหนึ่งที่มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นอย่างมาก ที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจโดยรวมของประเทศ ได้แก่ กรมสรรพากร ซึ่งได้ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ National e-Payment โดยการให้บริการระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งประกอบด้วย 3 ระบบงาน ได้แก่

01

ระบบ e-Tax Invoice / e-Receipt

เป็นระบบที่คู่ค้าส่งข้อมูลใบกำกับภาษีหรือใบเสร็จรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่กันแล้ว ต้องนำส่งรายละเอียดเอกสารทางภาษีให้กับกรมสรรพากร โดยกรมสรรพากรจะพัฒนาระบบจัดทำรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นรายตัวผู้ประกอบการ ผลกระทบดังกล่าว ส่งผลให้ข้อมูลอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์แทนกระดาษ สถานที่จัดเก็บข้อมูลอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ของผู้ซื้อ, ผู้ขาย, และกรมสรรพากร โดยข้อมูลใบกำกับภาษีจะอยู่ในรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ e-Tax Invoice เกิดขึ้น จากการร้องขอจากผู้ประกอบการ e-Commerce และผู้ที่ออกใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษีเป็นจำนวนมาก ประกอบกับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น คณะทำงานระบบ การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ในระดับผู้ประกอบการ (ทอป.) ของธนาคารแห่งประเทศไทยมีความประสงค์จะให้กรมสรรพากรผลักดันให้มีการใช้ e-Tax Invoice ทดแทนการใช้กระดาษ e-Receipt หรือ ใบรับอิเล็กทรอนิกส์ หมายความว่า ใบรับตามมาตรา 105 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากรที่มีข้อความอยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ e-tax Invoice by Email เป็นระบบที่กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) และสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) ร่วมกันจัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้ประกอบการ “ที่ได้รับอนุญาต” สามารถจัดทำ ส่งมอบและเก็บรักษาใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้รับการประทับตราเวลา (Time Stamp) ผ่านระบบกลางของ สพธอ. โดยกำหนดรูปแบบของไฟล์ที่ใช้ในการออกใบกำกับภาษีไว้ 3 กลุ่ม คือ Microsoft Word (.doc และ .docx) Microsoft Excel (.xls และ .xlsx) และ .pdf

02

ระบบ e-Withholding Tax

เป็นระบบงานที่เปิดให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินจ่ายผ่านธนาคาร โดยมีหน้าที่หักภาษีและนำส่งต่อธนาคารทันทีที่มีการจ่ายเงิน และให้ธนาคารส่งเงินรวมทั้งส่งข้อมูลหักภาษี ณ ที่จ่ายให้กรมสรรพากร โดยผู้จ่ายเงินได้ผู้เสียภาษีสามารถตรวจสอบข้อมูลการหักภาษี ณ ที่จ่ายตนเองได้ในระบบของกรมสรรพากร สำหรับธนาคารต้องรับเงินและข้อมูลนำส่งเงินภาษีและข้อมูลให้กรมสรรพากรเพื่อยืนยันการทำธุรกรรมให้ผู้จ่ายเงินได้  ถ้าธนาคารรับเงินแล้วไม่นำส่งตามกำหนดหรือนำส่งไม่ครบถ้วน โดยข้อมูลจะอยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ e-Withholding Tax นั้น ทำให้ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย หักภาษีและนำส่งภาษีที่หักนั้นต่อธนาคารได้ทันที ซึ่งธนาคารจะเป็นผู้นำส่งเงินภาษีให้กับกรมสรรพากรเอง ด้วยเหตุนี้ผู้ประกอบการจึงไม่มีความจำเป็นต้องยื่นผู้ที่มีหน้าที่ตามมาตรา 50 แห่ง ประมวลรัษฎากรและต้องนำแบบหัก ณ ที่จ่ายและอาจไม่ต้องออกหนังสือรับรองภาษีที่หักส่งกรมสรรพากรโดยผลของมาตรา 52 แห่งประมวลรัษฎากร แต่สำหรับการหักภาษี ณ ที่จ่ายตามระบบ          e-Withholding Tax นั้น ให้ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ทำการหักภาษีและนำส่งภาษีที่หักนั้นต่อธนาคารทันที ซึ่งธนาคารจะเป็นผู้นำส่งเงินภาษีดังกล่าวให้กับกรมสรรพากรเอง

03

ระบบ e-Filing

ระบบการให้บริการยื่นเอกสารต่าง ๆ ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบจัดเก็บไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ โดยจากเดิมที่เป็นระบบการยื่นโดยส่งเอกสารด้วยตนเอง ผู้ที่จะยื่นเอกสารต้องเดินทางไปยื่นที่จุดให้บริการด้วยตนเองซึ่งใช้ระยะเวลานานในการดำเนินการ ประมวลผล วิเคราะห์และให้บริการแก่ประชาชน แต่ระบบ e-filing สามารถให้บริการผ่านหน้าเว็บไซต์ได้ ระยะเวลาการดำเนินการเป็นแบบ Real Time คือดำเนินการได้ทันทีสามารถประมวลผล เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานพันธมิตรเข้าถึงได้ทุกที่ที่มีอินเทอร์เน็ต สะดวกและรวดเร็ว สามารถให้บริการแก่ประชาชนได้ทันที การยื่นคำร้องขอหนังสือ/เอกสารทาง อิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) ซึ่งเป็นระบบหนังสือราชการทางออนไลน์จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถเรียกใช้และอัพโหลดไฟล์เหล่านั้นผ่านอินเทอร์เน็ตได้และการจัดทำรายงานและเผยแพร่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Reporting) ซึ่งผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดได้ทางออนไลน์

โดยผู้ให้บริการ e-Tax Solution กับธุรกิจคู่ค้าและกรมสรรพากรเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติด้านภาษี รวมทั้งเชื่อมโยงกับระบบงานด้านบัญชีการเงิน รวมถึงระบบ ERP ขององค์กรนั้นๆ มีองค์ประกอบสำคัญ ซึ่งอธิบายโดยภาพด้านล่าง ดังนี้

  1. บริการจัดทำข้อมูลใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน ในรูปแบบข้อมูลไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ โดยเชื่อมโยงจากระบบบัญชีการเงินหรือ ระบบ ERP ขององค์กรนั้นๆ ซึ่งต้องมีการลงลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature) หรือประทับรับรองเวลา (Time Stamp) ผ่านระบบ e-Tax Invoice by Email ก่อนส่งมอบให้ผู้ซื้อสินค้าและบริการ พร้อมนำส่งข้อมูลให้กับกรมสรรพากรภายในกำหนดเวลา
  2. บริการการจัดเก็บและบริหารจัดการข้อมูลใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน อิเล็กทรอนิกส์ ในฐานข้อมูล (Archive and Index Data)
  3. บริการจัดส่งและเชื่อมโยงข้อมูลใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน อิเล็กทรอนิกส์ กับระบบงานของกรมสรรพากร