BIG DATA

ในโลกยุคดิจิทัล 4.0 บริษัทชั้นนำของประเทศไทยหลายแห่งได้นำโซลูชั่นด้าน Big Data เข้ามาปรับใช้ในเชิงธุรกิจเพื่อวิเคราะห์แนวโน้มและโอกาสทางการตลาด อีกทั้งยังช่วยสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจ เช่น ใช้ในการวิเคราะห์การบริหารจัดการกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิผล ลดต้นทุน ช่วยบริหารการเงินและจัดสรรทรัพยากรบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

องค์ประกอบของ Big Data ประกอบด้วยคุณลักษณะ 4 ประการคือ

  • Volume คือ ข้อมูลมีขนาดใหญ่มหาศาลในระดับ Terabyte หรือ Petabyte
  • Variety คือ ข้อมูลมีความหลากหลายทั้งรูปแบบที่มีโครงสร้าง และแบบไม่มีโครงสร้าง
  • Velocity คือ ข้อมูลมีความรวดเร็วในการสร้างและประมวลผลข้อมูล
  • Veracity คือ ข้อมูลที่ถูกต้องจำเป็นต้องได้รับการกรองก่อนการนำไปใช้
01

เครื่องมือ Hadoop

สำหรับจัดเก็บข้อมูลปริมาณมหาศาล (Volume) โดยมีองค์ประกอบหลักคือ

– Hadoop Distributed File System (HDFS) เปรียบเสมือนคลังเก็บข้อมูลสามารถจัดเก็บข้อมูลที่มีขนาดใหญ่เกินกว่าฐานข้อมูลทั่วไปจะรองรับได้

– Map Reduce ใช้สำหรับพัฒนาโปรแกรมประมวลผลที่มีกลุ่มของข้อมูลจำนวนมาก ซึ่งมีหลักการทำงานรูปแบบ Parallel

– Hive และ Impala เข้ามาช่วยในการจัดการข้อมูลในส่วนการเข้าถึงและดึงข้อมูลมาใช้สำหรับการประมวลผล

02

เครื่องมือ HBase

สำหรับใช้จัดการกับความหลากหลายของข้อมูล (Variety) ซึ่งจะสามารถจัดการกับข้อมูลได้หลากหลายรูปแบบ และสามารถรองรับข้อมูลในรูปแบบไม่มีโครงสร้างหรือกึ่งโครงสร้าง เช่น ข้อมูลจากโซเชียลมีเดียต่างๆ

03

เครื่องมือ Oracle Big Data Appliance

สำหรับใช้จัดการกับข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว (Velocity) ซึ่งถูกออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อรองรับกับงาน Big Data ดังนั้นจึงมีประสิทธิภาพในการประมวลผลข้อมูลปริมาณมหาศาลได้อย่างรวดเร็ว

04

เครื่องมือ Oracle Data Visualization

สำหรับนำเสนอข้อมูลที่น่าเชื่อถือ (Veracity) โดยเริ่มตั้งแต่การทำโมเดลข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก ซึ่งจะสามารถตอบโจทย์ความต้องการทางธุรกิจได้เป็นอย่างดี

ทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นถึงกระบวนการนำเครื่องมือ Big Data เข้ามาใช้วิเคราะห์ความต้องการในเชิงธุรกิจ เพื่อนำไปสร้างกลยุทธ์และกำหนดทิศทางของธุรกิจให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงจุด

A-HOST ผู้นำด้านการออกแบบโซลูชั่นสำหรับธุรกิจ ได้รับความไว้วางใจให้เข้าดำเนินการออกแบบติดตั้งโซลูชั่นด้าน Big Data แบบครบวงจรให้กับลูกค้าทั้งเอกชนและราชการ ซึ่งมีความต้องการในการวิเคราะห์พฤติกรรมและความพึงพอใจของลูกค้าแบบเชิงลึก เพื่อนำมาพัฒนาด้านการขาย การตลาด และการปรับปรุงการบริการให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า

สนใจรับคำปรึกษาด้าน Big Data ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ติดต่อ A-HOST โทร 02-298-0625 ต่อ 4512, อีเมลล์ channelmarketing@a-host.co.th

01 Business Intelligence (BI)

การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ จะช่วยสะท้อนผลการดำเนินงาน วิเคราะห์หาแนวโน้ม หาสาเหตุของปัญหา และเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ ทำให้ประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์กรดียิ่งขึ้น

จากประสบการณ์และความชำนาญในการพัฒนาระบบงานไอทีในธุรกิจต่างๆ  ทำให้เราเป็นผู้นำในการให้บริการด้าน BI ให้กับหลากหลายธุรกิจ  ไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์เชิงลึก  (Analytics), การวิเคราะห์เชิงทำนายผล (Predictive) รวมถึงการทำ Machine Learning เป็นต้น  และด้วยเครื่องมืออาทิเช่น Oracle Business Intelligence, IBM Cognos Analytics และ Microsoft Power BI จึงทำให้วิเคราะห์ข้อมูลทำได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว  มีการนำเสนอที่น่าสนใจในหลากหลายรูปแบบ

02 Data Warehousing

ข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินธุรกิจ ดังนั้นระบบคลังข้อมูล (Data Warehouse) จึงเป็นเรื่องที่สำคัญ เพื่อรวบรวมและจัดการกับข้อมูลขนาดใหญ่จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย โดยมีเป้าหมายเพื่อนำข้อมูลมาใช้งานในรูปแบบต่างๆ อาทิเช่น เพื่อการเข้าถึงข้อมูลที่ง่ายและเป็นศูนย์กลางขององค์กร รวมถึงการนำข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อช่วยในการตัดสินใจและกำหนดแนวทางในการดำเนินงานในอนาคต ส่วนประกอบที่สำคัญต่อการจัดการระบบคลังข้อมูลประกอบไปด้วย โครงสร้างโมเดลทางธุรกิจและการรวบรวมข้อมูลที่มีความถูกต้องแม่นยำ

ด้วยความเชี่ยวชาญในการออกแบบและพัฒนาโมเดลทางธุรกิจ (Business Model) และการจัดการข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่ต้องการ (Data Integration) ด้วยเครื่องมือที่หลากหลาย อาทิเช่น Oracle Data Integrator หรือ IBM DataStage จะช่วยให้การออกแบบระบบคลังข้อมูล (Data Warehouse) สามารถตอบสนองความต้องการในการใช้ข้อมูลที่หลากหลายและมีความสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น