ERP SAFE Solution

ปัจจุบัน ภัยที่เกิดขึ้นกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กรมีอัตราเพิ่มสูงขึ้นตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีต่างๆ โดยภัยอันตรายต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอาจเกิดขึ้นได้โดยมนุษย์ ซึ่งได้แก่ เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร หรือบุคคลภายนอกองค์กร ซึ่งอาศัยสถานการณ์หรือเหตุการณ์ต่างๆ ทั้งเจตนาและไม่เจตนา อันเป็นเหตุให้ข้อมูลข่าวสารในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร ถูกเปิดเผย, เปลี่ยนแปลง, ทําลาย, หรือการกระทําอื่นๆ ตามความต้องการของภัยนั้นๆ รวมทั้งภัยอันตรายที่เกิดจากธรรมชาติ อันได้แก่ อัคคีภัย, วาตภัย, อุทกภัย, หรือสถานการณ์และเหตุการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้ เป็นต้น ดังนั้น เพื่อเป็นการลดภัยอันตรายดังกล่าวที่จะเกิดขึ้นกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยงานที่ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร จึงต้องพิจารณาถึงความจําเป็นและความสำคัญอย่างยิ่งที่ต้องมีแผนงาน, วิธีการ, และแนวปฏิบัติการเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ระบบงานและระบบฐานข้อมูลที่สนับสนุนการทำงานขององค์กร อันได้แก่ ระบบ ERP เป็นต้น

Read More

ERP on Any Cloud

Much more than a traditional ERP

เมื่อพูดถึงเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) และผลจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในธุรกิจ ตลอดจนการใช้ชีวิตประจำวันในปัจจุบัน ซึ่งคนส่วนใหญ่เข้าใจว่าการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลเกิดขึ้นได้อย่างไรและทำไมธุรกิจจึงจำเป็นต้องมีส่วนร่วมถึงผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเต็มที่ ซึ่งเส้นทางในการเปลี่ยนแปลงกลายเป็นสิ่งที่ท้าทาย (Challenges) มากขึ้นเมื่อองค์กรพยายามนำวิธีการที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบดิจิทัลให้ได้มากที่สุด ทุกคนอาจจะสับสนกับบทบาทของเครื่องมือการเรียนรู้ในโลกปัจจุบันนี้ รวมทั้งความสำคัญของ Internet of Things, ศักยภาพในการวิเคราะห์, และสุดท้าย คือบทบาทที่แพร่หลายของระบบ Cloud ซึ่งความจริงนั้นก็คือ มันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะประเมินความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงนี้โดยไม่ต้องเชื่อมโยงกับเครื่องมือเหล่านี้ทั้งหมด รวมทั้งหากยังไม่ได้คำนึงถึงระบบ ERP ที่ทันสมัยซึ่งสามารถทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางดิจิตอลสำหรับองค์กรได้ โดยทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นนี้จะสามารถเริ่มและจบลงได้โดยแบบจำลองซึ่งสามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์บนระบบ Cloud

Read More

การบริหารอุปกรณ์ Smartphone ในองค์กรเป็นเรื่องง่าย ด้วย IBM MaaS360 Solution

ในปัจจุบันการใช้ Smartphone ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายด้วยราคาที่สามารถเข้าถึงได้ ประกอบกับความสามารถที่ใช้งานได้อย่างหลากหลายวัตถุประสงค์ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้งานได้ ซึ่งบ่อยครั้งที่เราจะพบว่ามีการใช้งาน Smartphone ทั้งด้านส่วนตัว และด้านการทำงานเพื่อองค์กรซึ่งเป็นการใช้ประโยชน์จาก Smartphone อย่างคุ้มค่าและอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งาน แต่ในทางกลับกันหากองค์กรมีเอกสารที่มีความสำคัญหรือเป็นความลับก็อาจเกิดการรั่วไหลได้ง่ายขึ้นเช่นกัน ทำอย่างไรถึงจะสามารถให้พนักงานในองค์กรสามารถใช้งาน Smartphone ส่วนตัวพร้อม ๆ กับทำงานในองค์กรโดยที่สามารถควบคุมการเข้าถึงด้วยนโยบายขององค์กรได้

Read More