Our Practices
ความน่าเชื่อถือ (Dependability)
A-HOST ให้ความสำคัญด้านความน่าเชื่อถืออย่างสูง ทั้งจากลูกค้า คู่ค้า พันธมิตร และพนักงานในองค์กร ในการคัดเลือกและส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพสูง รวมถึงการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลของลูกค้า เพื่อเป็นกลไกส่วนหนึ่งในความสำเร็จทางธุรกิจของลูกค้า มีความจริงใจและสัมพันธภาพอันดีต่อคู่ค้าและพันธมิตรด้วยจรรยาบรรณทางธุรกิจที่ดีในการทำธุรกิจร่วมกันอย่างมืออาชีพ ซึ่งเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือและความมั่นคงในวิชาชีพให้แก่พนักงานในองค์กรที่พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความสำเร็จร่วมกัน
ตรงเวลาและตามงบประมาณ (On-Time & In-Budget)
เวลาและงบประมาณ คือ กรอบการทำงานที่สำคัญสำหรับทุกธุรกิจ การปฏิบัติงานตามกำหนดเวลาของแผนงานเป็นสิ่งที่ A-HOST ให้ความสำคัญควบคู่ไปกับการบริหารงานบริการในขอบเขตของงานให้เป็นไปตามงบประมาณที่ลูกค้าจัดสรรไว้ โดยใช้การบริหารโครงการ (Project Management) ที่มีการติดตามอย่างใกล้ชิดและเป็นระบบ มีการติดตามทบทวนความก้าวหน้าอย่างใกล้ชิด รวมทั้ง การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) และการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ที่เหมาะสม เพื่อให้การบริหารเวลาและงบประมาณมีประสิทธิภาพดีตามแผนงานโครงการ
ทีมบริการที่มีความเชี่ยวชาญหลากหลาย (Large Resource Pool & High Expertise)
เพื่อให้ประสบความสำเร็จในฐานะบริษัทผู้ให้บริการด้าน IT อย่างมืออาชีพ A-HOST ตระหนักดีว่า ทรัพยากรบุคคลเป็นทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดขององค์กร ที่จะต้องมีความเชี่ยวชาญอย่างลึกซึ้งและหลากหลาย โดยได้มีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาทักษะ ความสามารถและความเชี่ยวชาญของผู้ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ด้วยการสร้างเส้นทางอาชีพ (Career Path) ที่ดี มีวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่ง และกระบวนการพัฒนาความสามารถของบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ แผนพัฒนาบุคลากรของ A-HOST จะครอบคลุมไม่เพียงแต่ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงหลักปฏิบัติงานและจริยธรรมทางธุรกิจที่ดี สนับสนุนให้พนักงานได้รับการรับรองความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านตามมาตรฐานสากลประเภทต่างๆ จากเจ้าของผลิตภัณฑ์มากมาย
ความเป็นมืออาชีพด้วยมาตรฐานระดับโลก (Professionalism & World-Class Standard)
ด้วยการดำเนินธุรกิจและให้บริการอย่างมืออาชีพของ A-HOST อย่างประสบความสำเร็จและมีคุณภาพสูง ทำให้ A-HOST ได้รับการยอมรับให้เป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับบริษัทชั้นนำระดับโลก ทั้งบริษัท Oracle บริษัท IBM และบริษัท Microsoft เพื่อเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ และเป็นผู้ให้บริการ (Service Provider) ในสินค้าต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึง การพัฒนาระบบการให้บริการด้าน IT ที่มีคุณภาพ จนได้การรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 20000 IT Service Management ย่อมเป็นสิ่งที่ยืนยันในความสามารถและความเชี่ยวชาญของ A-HOST ในการให้บริการที่ดีแก่ลูกค้าทุกราย