MAKE YOUR MARK AT A-HOST

เปิดโอกาสเพื่อสร้างอนาคต

ด้วยปรัชญาในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินธุรกิจบริการ A-HOST และพันธมิตรทางธุรกิจร่วมกันจัดโครงการสนับสนุนด้านการศึกษากับมหาวิทยาลัยหลายแห่ง เป็นการเปิดโอกาสต่อนิสิต/นักศึกษาเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ เตรียมความพร้อมด้านการทำงาน เรียนรู้ชีวิตการทำงานและทักษะต่างๆ ด้วยเนื้องานจริงก่อนสำเร็จการศึกษา อันเป็นประโยชน์ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้รองรับความต้องการทางธุรกิจในอนาคต

เรื่องยากสำหรับบัณฑิตที่จบใหม่คือ

การเริ่มต้นก้าวเดินบนเส้นทางสายอาชีพ

แต่เราจะสร้างความพร้อมให้แก่ว่าที่บัณฑิตทุกคน ในการค้นหาคำตอบให้กับตนเอง

สิ่งที่จะได้ตลอดระยะเวลาของการฝึกงาน

นิสิต/นักศึกษา จะได้เรียนรู้และรับประสบการณ์อันแท้จริงจากการคิดจริง ทำจริงเพื่อเตรียมความพร้อมความสามารถในการทำงานให้เป็น เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงานในอนาคตต่อไป และยังให้ความรู้สึกถึงการทำงานเป็นสิ่งที่น่าจดจำ

สร้างประสบการณ์การทำงานที่น่าจดจำ

  • สร้างทัศนคติที่ดีและมุมมองที่แปลกใหม่สำหรับการทํางานอย่างแท้จริง
  • สร้างโอกาสกับการทำงานจริงและประสบการณ์การทำงานเพื่อความเข้าใจที่ดียิ่งขึ้นกว่าการเรียนรู้ในสถาบันการศึกษา
  • ได้เรียนรู้ความชอบและความสามารถของตัวคุณเอง เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างเส้นทางอาชีพในอนาคต
  • สร้างโอกาสในการทำงานร่วมกับ A-HOST หลังจากสำเร็จการศึกษา