IT Management Consulting Service (IMC)

จากประสบการณ์ในการจำน่ายสินค้าและให้บริการของ A-HOST ให้กับลูกค้าในธุรกิจต่างๆ มากกว่า 100 ราย พบว่ามีหลายองค์กรที่ประสบปัญหาในการนำเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) มาใช้ในองค์กรให้เกิดประโยชน์และสนับสนุนต่อการดำเนินธุรกิจ บางแห่งลงทุนแล้วใช้งานไม่คุ้มค่า บางแห่งไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งใจไว้ และปัญหาอื่นๆ อีกมากมาย โดยไม่สามารถระบุได้ว่าต้นเหตุของการไม่บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวเกิดจากอะไร

A-HOST ได้เล็งเห็นถึงประเด็นปัญหาเหล่านี้ของลูกค้า จึงได้ออกแบบบริการ IT Management Consulting Service (IMC) ขึ้น เพื่อเสนอการเป็นที่ปรึกษาด้าน IT ให้แก่ผู้บริหารระดับสูงขององค์กร ในการประเมินสภาพของปัญหาและศึกษาความต้องการของธุรกิจวิเคราะห์ผลกระทบอย่างรอบด้าน และกำหนดแนวทางการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างครบวงจร และนำเสนอให้แก่ผู้บริหารระดับสูงเพื่อตัดสินใจในการปรับปรุงแผนงานด้าน IT ในปัจจุบัน และสามารถกำหนดแผนงานด้าน IT ในอนาคตทั้งระยะสั้นและระยะยาว หรือที่เรียกว่า แผนงานหลักด้าน IT (IT Master Plan)

ทั้งนี้ A-HOST ได้ออกแบบกระบวนการให้บริการคำปรึกษา (IMC Service Process) ที่สามารถตอบสนองความต้องการของแต่ละองค์กรอย่างครบวงจร โดยนำเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัย แนวทางปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ที่ยอมรับทั่วโลก และมาตรฐานกระบวนการทำงานด้าน IT ที่เหมาะสมกับองค์กรนั้นๆ มาใช้ เพื่อวิเคราะห์ ออกแบบ และเสนอแนะแนวทาง กระบวนการ รวมถึงทางเลือก เพื่อตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของผู้บริหาร โดยพิจารณาครอบคลุมหลายมิติที่สำคัญซึ่งประกอบด้วย

1. ระบบ (System)

ผู้บริหารจะได้รับทราบข้อมูล และมีความเข้าใจในข้อมูลที่ถูกต้องมากเพียงพอสำหรับการพิจารณาและตัดสินใจปรับปรุงการบริหารจัดการระบบ IT อย่างรอบด้าน เพื่อนำไปสู่การเลือกลงทุนระบบ IT ได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับแผนธุรกิจ (ฺฺBusiness Plan) ขององค์กร สามารถแก้ไขปัญหาที่กำลังประสบอยู่อย่างตรงประเด็น หรือป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้ ก่อให้เกิดความคุ้มค่าของการลงทุนทั้งระยะสั้นและระยะยาว ไม่มากจนเกินจำเป็น หรือน้อยจนแก้ไขปัญหาไม่ได้

2. กระบวนการ (Process)

องค์กรสามารถพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานด้าน IT (IT Service Operational Process) ภายในองค์กรให้เป็นมาตรฐาน มีประสิทธิภาพ และสามารถวัดผลได้อย่างชัดเจน

องค์กรสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงของธุรกิจ (Risk Management) ได้ดีขึ้น และมีความสามารถในการดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง (Business Continuity) สอดคล้องตามมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับหรือกฎระเบียบของหน่วยงานที่กำกับดูแล สามารถพิจารณาดำเนินการปรับปรุงการบริหารจัดการระบบ IT ให้มีประสิทธิภาพ ตามลำดับความสำคัญ และตามงบประมาณที่เหมาะสม

3. บุคลากร (People)

องค์กรสามารถบริหารจัดการบุคลากรทางด้าน IT ที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า สามารถวางแผนโครงสร้างกำลังคน และการพัฒนาความสามารถของบุคลากรได้อย่างเหมาะสมตามลักษณะงาน และแผนงานหลักด้าน IT ขององค์กร สามารถประเมินวัดผลการปฏิบัติงานและความสามารถของบุคลากรได้อย่างชัดเจนและเป็นธรรม
[/vc_column]

Free First Consultation

เอ-โฮสต์ เป็นผู้เชี่ยวชาญและยินดีให้คำปรึกษาการวางแผนระบบไอทีเพื่อตอบโจทย์ธุรกิจของคุณ กรุณาใส่ข้อมูลเพื่อทางทีมงานสามารถติดต่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมท่าน

I want free consultation!