Managed Services

บุคลากรผู้เชี่ยวชาญของ A-HOST พร้อมให้บริการด้านการบริหารจัดการระบบ IT ที่สำคัญแบบครบวงจร ช่วยสนับสนุนและขับเคลื่อนกิจกรรมทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพยั่งยืนและไร้กังวล

A-HOST Managed Services ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการแข่งขัน ทำให้ธุรกิจได้ใช้ประโยชน์จากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ปลอดภัยและคุ้มค่าได้อย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ธุรกิจเติบโตขึ้นเทคโนโลยีสารสนเทศก็มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาและเพิ่มความซับซ้อนมากขึ้น บุคลากรด้าน IT ขององค์กรจึงจำเป็นต้องมีติดตามพัฒนาความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงในทัน ซึ่งต้องใช้เวลาและการลงทุนพัฒนาความชำนาญเหล่านั้น A-HOST Managed Services จึงเป็นทางเลือกที่เหมาะสม เพื่อตอบสนองความต้องการข้างต้นได้อย่างเหมาะสมและรวดเร็ว

Why Choose A-HOST Managed Services?

Better Financial Planning

ช่วยในการวางแผนบริหารค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามการขยายตัวของธุรกิจ และการขยายระบบไอทีขององค์กรของคุณ

Improve Risk Management

สนับสนุนระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมมากขึ้น ตั้งแต่ความเสี่ยงด้านบุคลากร จนถึงความเสี่ยงในความเสียหายของระบบ ด้วยการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ดีตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 20000

High Availability, Efficiency & Productivity

เมื่อระบบไอทีได้รับการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ย่อมทำให้องค์กรสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศได้อย่างต่อเนื่อง และคุ้มค่ากับการลงทุน

Access to Latest Technology

องค์กรที่ใช้บริการ A-HOST Managed Services จะได้รับความรู้เกี่ยวกับ Technology ที่ทันสมัยจากคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญของ A-HOST ในการนำเอา Technology ที่มีอยู่ในปัจจุบัน มาใช้ประโยชน์ในองค์กรตามความเหมาะสมและให้ทันสมัยตลอดเวลา

Database Managed Service

ระบบฐานข้อมูลระบบคือส่วนที่สำคัญที่สุดของระบบข้อมูลสารสนเทศในองค์กร การบริหารและจัดการระบบฐานข้อมูลให้มีความพร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงเป็นความจำเป็นและสำคัญอย่างยิ่ง การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลที่ดีประกอบด้วยกิจกรรมสำคัญหลายส่วน A-HOST จึงมีบริการที่ช่วยสนับสนุนกิจกรรมสำคัญเหล่านั้นให้มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย

Database Maintenance

  • Preventive Maintenance
    บริการดูแลตรวจสอบสถานะของระบบในเชิงรุกอย่างสม่ำเสมอ เพื่อการจัดการให้คงไว้ซึ่งสภาพการทำงานของระบบให้มีความพร้อมในการใช้งานอยู่ตลอดเวลา ป้องกันความเสี่ยงและความเสียหายข้อมูลที่อาจจะเกิดขึ้น

 

  • Corrective Maintenance
    ด้วยทีมงานมากประสบการณ์ที่พร้อมให้บริการรับแจ้งปัญหาการใช้งานของระบบฐานข้อมูลตลอด 24 ชั่วโมง เร่งแก้ไขปัญหาและกู้คืนให้ระบบฐานข้อมูลกลับมาทำงานได้ตามปกติด้วยความรวดเร็ว เพื่อสามารถใช้งานระบบฐานข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ หยุดชะงักน้อย และมีความปลอดภัยอย่างสูงสุด

DBA Service

บริการครบวงจรทางด้านการจัดการดูแลระบบฐานข้อมูล เพื่อเป็นกำลังเสริมให้แก่องค์กรที่ขาดแคลนบุคลากรหรือความเชี่ยวชาญ A-HOST จะหน้าที่ให้คำปรึกษา ดูแลรับผิดชอบทางด้านเทคนิคในการบริหารจัดการกับระบบฐานข้อมูลที่มีอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับระบบที่สำคัญเช่น Production โดยครอบคลุมถึง การให้คำแนะนำ การติดตั้งใหม่ วางแผนโครงสร้าง ปรับปรุง/เปลี่ยนแปลง โอนย้ายข้อมูล ไปจนถึงงานที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญขั้นสูง

Performance Tuning

บริการปรับแต่งการจัดเก็บข้อมูลในระบบจัดการฐานข้อมูลของคุณให้เป็นระบบที่สามารถตอบสนองและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเข้าถึง การเรียกใช้ และการจัดการภายในระบบฐานข้อมูล เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการตอบสนองสูงสุด

Implementation & Migration

เพิ่มประสิทธิภาพของธุรกิจ โดยมอบความไว้วางใจในด้านการบริการติดตั้งและการย้ายระบบ

SYSTEM DESIGN & CONSULTING

ให้คำปรึกษาและออกแบบด้านระบบ IT, ระบบฐานข้อมูลเพื่อตอบโจทย์ทุกปัญหา ค้นหาข้อบกพร่องให้ตอบสนองต่อความต้องการมากของลูกค้ามากที่สุด

INSTALLATION

บริการติดตั้งระบบจัดการฐานข้อมูลและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยผู้เชี่ยวชาญเต็มเปี่ยมคุณภาพ มากด้วยประสบการณ์ ทำให้มั่นใจในบริการ

UPGRADE & MIGRATION

บริการ Upgrade และ Migrate ข้อมูล โดยวิเคราะห์ถึงความเสี่ยงและลดผลกระทบต่อการดำเนินงานให้ได้มากที่สุด เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ รองรับการเติบโตขององค์กรในอนาคต

Back Up and Recovery Services

ลดความเสี่ยงจากเหตุการณ์ไม่คาดฝัน โดยการบริการติดตั้งระบบการสำรองข้อมูล ทดสอบการกู้ข้อมูล เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าระบบข้อมูลองค์กรของลูกค้า มีความมั่นคง ปลอดภัยและสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง

BACKUP & RECOVERY DESIGN & PLANNING

บริการออกแบบระบบ รวมถึงวางแผนกระบวนการในการทำระบบสำรองและกู้คืนระบบฐานข้อมูล เพื่อป้องกันการเสียหายหรือสูญหายของข้อมูลให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง

ORACLE DATA GUARD IMPLEMENTATION

บริการติดตั้งระบบข้อมูลสำรองโดยใช้ Oracle Data Guard อย่างครบวงจรที่สร้างดูแลรักษาจัดการและตรวจสอบฐานข้อมูล ช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่ามีความพร้อมใช้งานสูงป้องกันข้อมูลและการกู้คืนระบบสำหรับข้อมูลขององค์กร

GOLDEN GATE IMPLEMENTATION

บริการติดตั้งระบบข้อมูลสำรองแบบ Near Real Time โดยใช้ Oracle Golden Gate ที่ช่วยให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพในการรวมข้อมูลแบบเรียลไทม์ และมั่นใจกับความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้น

DBvisit IMPLEMENTATION

บริการติดตั้งระบบข้อมูลสำรองโดยใช้ DBvisit เพื่อเป็นการตรวจสอบความต่อเนื่อง ลดความเสี่ยงทางธุรกิจ และปกป้องข้อมูล

IT Security Services

การรักษาความปลอดภัยระบบข้อมูลสารสนเทศในปัจจุบัน เป็นสิ่งที่ทุกองค์กรให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพื่อปกป้องธุรกิจและข้อมูลของลูกค้าขององค์กร A-HOST ตระหนักในความสำคัญเรื่องนี้ จึงออกแบบบริการเพื่อสนับสนุนความต้องการขององค์กรต่างๆ ให้มีความสามารถในการปกป้องรักษาข้อมูลได้อย่างปลอดภัย ประกอบด้วย

DataSafe

เป็นบริการที่ได้รับการออกแบบให้สนับสนุนการบริหารจัดการระบบข้อมูลสำรอง (DR System) เพื่อเพิ่มความมั่นคงของระบบข้อมูลสารสนเทศ เมื่อเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติหรือเหตุทีทำให้เกิดความเสียหาย/สูญหายของข้อมูล ด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับการลงทุนของลูกค้า โดยดูแลรักษาระบบให้มีความปลอดภัย มีประสิทธิภาพและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ

CyberSafe

เป็นบริการที่ครบวงจรด้านการรักษาความปลอดภัยข้อมูล เริ่มตั้งแต่การประเมินระดับความปลอดภัยข้อมูลระบบ (Security Assessment) การออกแบบปรับปรุงระบบปลอดภัยให้มีความแข็งแรงมากขึ้น การติดตั้งระบบ การทดสอบความปลอดภัย รวมถึง การออกแบบกระบวนการทำงานด้าน IT Security ให้รัดกุมมากขึ้น โดยยึดมาตรฐานสากล (ISO 27001) และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (PDPA)

ITsafe

เป็นรูปแบบบริการด้าน IT Resource Outsourcing ที่สนับสนุนการดำเนินธุรกิจขององค์กรในลักษณะเป็นราย Function งาน เช่น DBA Function, System Function, IT Support Function โดยการส่งบุคลากร IT เข้าร่วมทำงานกับบุคลากรขององค์กร เพื่อเป็นกำลังเสริมในหน่วยงาน IT ที่ขาดกำลังคนในบาง Function งาน ทำให้ระบบยังคงได้รับการบริหารจัดการให้มีความต่อเนื่องและปลอดภัยจากภัยคุกคามต่างๆ

OS/DB Hardening

เป็นการสร้างเสริมความมั่นคงปลอดภัยให้ระบบสารสนเทศ ทั้งในส่วนของระบบปฏิบัติการ และระบบจัดการฐานข้อมูล เพื่อป้องกันการเข้าถึงระบบจากผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือผู้ที่บุกรุกเข้ามาในระบบโดยไม่หวังดี เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้มีความน่าเชื่อถือ ความสมบูรณ์ของระบบ และความพร้อมใช้ (Confidentiality, Integrity, and Availability)

Application Managed Service

ปัจจุบันทุกองค์กรใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศเป็นเครื่องมือหลักในการดำเนินธุรกิจ ธุรกิจย่อมได้รับผลกระทบเมื่อระบบสารสนเทศเกิดเหตุขัดข้องใช้งานไม่ได้ และผลกระทบจะเกิดมากขึ้นเมื่อเหตุขัดข้องนั้นไม่ได้รับการแก้ไขเป็นเวลานาน บริการ Application Managed Service จะเป็นเครื่องมือสนับสนุนการใช้งานระบบสารสนเทศขององค์กรในระดับ Application Function และกระบวนการทางธุรกิจ (Business Process) ซึ่งจะมีความซับซ้อนและต้องการความรู้ความเข้าใจในกระบวนการทางธุรกิจเป็นอย่างดี

A-HOST ออกแบบบริการ Application Managed Service สำหรับระบบ Enterprise Resource Planning (ERP) และระบบ Business Intelligence (BI) เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาตั้งแต่การจัดการแก้ไขปัญหา การปรับปรุงระบบ การให้คำปรึกษาและฝึกอบรมการใช้งาน ไปจนถึง ปรับปรุงแก้ไขโปรแกรมตามความต้องการเฉพาะด้าน (Customization) โดยใช้กระบวนการตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 20000 ในการให้บริการ

บริการ Application Managed Service ของ A-HOST จะประกอบด้วยงานหลัก คือ

Service Planning

หลังจากศึกษา ทำความเข้าใจระบบและแผนงานด้าน IT ของลูกค้าแล้ว A-HOST จะวางแผนการให้บริการและจัดเตรียมพนักงานให้เพียงพอในการให้บริการและรองรับแผนงานของลูกค้าที่กำหนดไว้

Helpdesk Support and Troubleshooting

เพื่อให้บริการในลักษณะ 2nd Level Support ให้กับบุคลากร IT ของลูกค้า ในการช่วยแก้ไขปัญหา หรือเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำผ่านทางโทรศัพท์และ การ Remote Access ลูกค้าสามารถติดต่อทีม Support ของ A-HOST เพื่อขอความช่วยเหลือได้ผ่านทางโทรศัพท์ ในช่วงเวลาทำงาน โดยไม่มีจำกัดเวลา

Service Review and Reporting

ทีม A-HOST จะจัดประชุมกับทีม IT ของลูกค้า เพื่อทบทวนการให้บริการในเรื่องการแก้ไขปัญหา แผนงานการให้บริการ การให้คำปรึกษา รวมถึงชี้แจงสาเหตุที่ปัญหายังคงค้าง เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขร่วมกันต่อไป
[/vc_column]

Free First Consultation

เอ-โฮสต์ เป็นผู้เชี่ยวชาญและยินดีให้คำปรึกษาการวางแผนระบบไอทีเพื่อตอบโจทย์ธุรกิจของคุณ กรุณาใส่ข้อมูลเพื่อทางทีมงานสามารถติดต่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมท่าน

I want free consultation!