ร่วมงานกับ A-HOST ... ดีอย่างไร?

มาช่วยเติมเต็มเป้าหมาย

A-HOST เป็นบริษัทของคนรุ่นใหม่ที่มีความมั่นคง เติบโตและขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องตลอด 20 ปีที่ผ่านมา พนักงานทุกคนจะได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) ชั้นสูงและการทำงานอย่างมืออาชีพ เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์บริการที่มีคุณภาพสูงและสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า และได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่ากับผลงานที่ทำสำเร็จ

 

A-HOST พร้อมต้อนรับคนรุ่นใหม่ที่มีความกระตือรือร้นที่จะพัฒนาศักยภาพความสามารถของตัวเองอย่างไม่หยุดยั้ง ฝึกฝนและเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่อยู่ตลอดเวลา มาร่วมเป็นพลังขับเคลื่อนให้ก้าวไปข้างหน้าและเติบโตไปด้วยกัน เพื่ออนาคตอันสดใสและมั่นคงของตนเองและองค์กร

LIFE AT A-HOST

เพราะเรา คือ ครอบครัว

เน้นการทำงานที่ผสมผสานความคิดที่แตกต่างร่วมกับการทำงานสไตล์คนรุ่นใหม่ที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างบรรยากาศในการทำงานที่ดี เปิดโอกาสให้พนักงานแสดงความคิดเห็นเพื่อร่วมพัฒนาไปพร้อมกัน ส่งผลให้พนักงานมีความรู้สึกเป็นครอบครัวเดียวกัน ได้ทำงานที่ชอบ ในสไตล์การทำงานที่ใช่ มีความสุขกับการทำงานควบคู่ไปกับความสำเร็จในอาชีพ

 

A-HOST =  A Happy Organization and Successful Team

สวัสดิการของพนักงาน

เพราะการดูแลไม่ใช่แค่เพียงในเวลางาน

A-HOST เปรียบพนักงานเสมือนคนในครอบครัวเดียวกัน เราจัดให้มีกิจกรรมดีๆ ในช่วงเทศกาลต่างๆ การส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพที่ดี มีการรักษาพยาบาลที่เพียงพอเหมาะสม การออกกำลังกายที่ฟิตเนสสำหรับพนักงาน และสวัสดิการด้านอื่นๆ เพื่อช่วยส่งเสริมความสมดุลของชีวิตในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็น สุขภาพกาย สุขภาพจิต และอารมณ์ ซึ่งกิจกรรมต่างๆ นี้ถือเป็นโอกาสที่ดีที่พนักงานจากส่วนงานที่ต่างกันจะได้พบปะ ทำความรู้จักและสนิทสนมกันมากขึ้น

Health Care

สวัสดิการของพนักงาน

 • ตรวจสุขภาพก่อนการเข้าทำงาน
 • ค่าทันตกรรม
 • ค่ารักษาพยาบาล
 • ค่าตัดแว่นสายตา (สั้น, ยาว, เอียง)

Safety & Security Life

สวัสดิการของพนักงาน

 • ประกันอุบัติเหตุ
 • เงินช่วยเหลือพนักงาน กรณีต่างๆ ตามความสมควร
 • ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

Happiness & Relaxation

สวัสดิการของพนักงาน

 • อบรม/สัมมนาในและนอกสถานที่
 • สัมมนาต่างจังหวัดและพักผ่อนประจำปีๆ ละ 1 ครั้ง
 • Reward for employee
 • รางวัลสำหรับพนักงานดีเด่น (Excellence Award)
 • โบนัสประจำปี