Pioneering Spirit

  • บริษัท A-HOST กำเนิดจากความกล้าที่จะเผชิญกับความท้าทายของวิกฤติ และความพยายามที่จะนำเอาทางเลือกใหม่ๆ ที่ดีกว่ามาให้กับธุรกิจของลูกค้า ไม่ว่าทางเลือกนั้น จะเป็นสิ่งที่ใหม่ ที่ยาก และ แม้กระทั่งสิ่งที่คนส่วนใหญ่บอกว่าทำไม่ได้
  • Pioneering Spirit จึงไม่ใช่เพียงการเสาะแสวงหา แต่คือการทุ่มเทสติปัญญาในการค้นคว้า พัฒนาสิ่งใหม่ๆ ให้ได้ผลสำเร็จก่อนผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นสินค้า บริการ หรือกระบวนการ เพื่อให้สามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นสูง มาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมและการช่วยให้ลูกค้าสามารถปรับตัวได้ทันสถานการณ์

 

“เพราะ A-HOST เชื่อว่า ธุรกิจของลูกค้าต้องเผชิญกับการแข่งขัน และการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา คำตอบและทางเลือกแบบเดิมๆ อาจไม่ดีพอหรือเหมาะสมที่จะทำให้ธุรกิจต่อสู้ และเอาชนะได้”

Expertise

  • ธุรกิจในปัจจุบันและอนาคต จำเป็นต้องพึ่งพาเทคโนโลยีขั้นสูงและมีความซับซ้อน ซึ่งต้องการคำปรึกษาและการสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความชำนาญในเทคโนโลยีที่หลากหลาย มีความน่าเชื่อถือสามารถเป็นที่พึ่งพาได้อย่างมั่นใจ และช่วยเหลือให้บรรลุเป้าหมายและความสำเร็จของลูกค้าเป็นเป้าหมายหลัก ด้วยการวิเคราะห์ความต้องการ ออกแบบ สร้างสรรค์ทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดต่อความต้องการ โดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ ตลอดจนหาทางเลือกที่ประหยัดและคุ้มค่าในระยะยาว

 

  • คุณสมบัติสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของ บริษัท A-HOST ในฐานะผู้ให้บริการ IT Professional Services คือ ความสามารถในการพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้เชี่ยวชาญในสินค้าและบริการต่างๆ ที่นำเสนอให้แก่ลูกค้า และการเปิดโอกาสให้ผู้เชี่ยวชาญเหล่านั้นได้ใช้ศักยภาพของตนอย่างเต็มที่ เพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า และความก้าวหน้าในฐานะมืออาชีพอย่างไม่มีขีดจำกัด

Service Excellence

ธุรกิจหลักของ A-HOST คือ การบริการด้าน IT Services ที่หลากหลาย มุ่งมั่นที่จะให้บริการที่เป็นเลิศแก่ลูกค้า และ คู่ค้า ที่ให้โอกาส A-HOST เป็นผู้ให้บริการและทำธุรกิจร่วมกัน โดยมุ่งหวังว่า ด้วยบริการที่มีคุณภาพเชื่อถือได้ จะเป็นแรงสนับสนุนและกำลังเสริมให้ลูกค้าและคู่ค้า สามารถที่จะทุ่มเทกำลังทรัพยากรและเวลาไปในบริหารงานและการดำเนินธุรกิจหลักได้อย่างเต็มที่ โดยไม่ต้องเป็นกังวลต่อประเด็นด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้งานอยู่

ปัจจัยที่ทำให้ A-HOST สามารถรักษาคุณภาพการให้บริการที่ดีเลิศแก่ลูกค้าได้อย่างต่อเนื่องยาวนาน มีอยู่ด้วยกัน 4 ประการคือ

พันธะสัญญาที่มีต่อลูกค้า
การยึดถือพันธะสัญญาที่มีต่อลูกค้าและคู่ค้า โดยถือเอาความสำเร็จร่วมกันและความพึงพอใจของลูกค้าเป็นเป้าหมายสูงสุด
การออกแบบและพัฒนา
การออกแบบและพัฒนา บริการและกระบวนการทำงาน ด้วยความเข้าใจความต้องการของลูกค้า เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์และให้บรรลุผลตามที่ต้องการ
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะความสามารถสูง มีจิตสำนึกในงานบริการ และการส่งเสริมยกย่อง บุคลากรที่เก่งงานบริการควบคู่ไปกับความเก่งทางวิชาการ
การสะสมองค์ความรู้
การสะสมองค์ความรู้ และนำเอาเครื่องมือที่ทันสมัย มาใช้ในการให้บริการ

Innovations for People

ในฐานะองค์กรที่ทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งนำเอานวัตกรรมต่างๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการทำธุรกิจต่างๆ มากมาย A-HOST เชื่อว่าด้วยทัศนคติที่ถูกต้อง จะสามารถนำเอาความสามารถและศักยภาพขององค์กรมาใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อธุรกิจและต่อสังคมควบคู่กันไปได้

A-HOST ได้เล็งเห็นปัญหาและข้อจำกัดสำคัญของสังคมไทย 2 ประการ คือ

  • ความด้อยโอกาสของคนในต่างจังหวัด ที่จะเข้าถึงแหล่งการศึกษาและพัฒนาทักษะด้าน IT จากการปฏิบัติจริง
  • การได้ทำงานที่รัก ได้ใช้ความรู้และศักยภาพของคนอย่างเต็มความสามารถ

แม้ว่าปัญหาทั้งสองประการนี้ เป็นปัญหาใหญ่ในระดับโครงสร้างที่หลายคนเชื่อว่าต้องเป็นหน้าที่ของรัฐบาลเท่านั้นที่จะแก้ไขได้ แต่ A-HOST เห็นว่า แม้ A-HOST ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ทั้งหมด แต่ก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างให้เกิดความแตกต่างได้กับคนจำนวนหนึ่งโดยเฉพาะนักศึกษาผู้ที่กำลังเข้าสู่ตลาดวิชาชีพ

ในแต่ละปีกลุ่มบริษัท A-HOST ได้ให้การสนับสนุนทั้งเงินทุนและกำลังบุคลากรในการทำโครงการอบรมและพัฒนาทักษะแก่นักศึกษาด้าน IT ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด ภายใต้โครงการ “สหกิจศึกษา” มากกว่า 200 คนตลอดระยะเวลาเกือบ 10 ปีที่ผ่านมา ซึ่งมีผลให้นักศึกษาเหล่านี้สามารถยกระดับทักษะได้ทัดเทียมกับนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาชั้นนำ รวมทั้งได้เรียนรู้งานและชีวิตการทำงานจากการปฏิบัติงานจริง และบริษัทยังได้ริเริ่มในการเปิด Resource Center ในต่างจังหวัด เพื่อเป็นแหล่งงานด้าน IT ระดับก้าวหน้าให้กับนักศึกษาอีกด้วย