PDPA Compliance

เพื่อให้ท่านสามารถเดินหน้าธุรกิจอย่างมั่นใจ บริษัท เอ-โฮสต์ มีทีมกฎหมายและผู้เชียวชาญที่เข้าใจการติดตั้งระบบงาน ให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) เพื่อป้องกันไม่ให้ท่านต้องเผชิญกับบทปรับ บทลงโทษที่จะกระทบกับองค์การของท่านในอนาคต อีกทั้งสามารถช่วยท่านวิเคราะห์ Gap Analysis และวางแผนในการปฏิบัติจริงได้

Get in touch with us

Contact Us:

A-HOST ยินดีให้คำปรึกษาและบริการด้านไอที สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร. 02-298-0625-32
อีเมล channelmarketing@a-host.co.th

Send message