BIG DATA

ในโลกยุคดิจิทัล 4.0 บริษัทชั้นนำของประเทศไทยหลายแห่งได้นำโซลูชั่นด้าน Big Data เข้ามาปรับใช้ในเชิงธุรกิจเพื่อวิเคราะห์แนวโน้มและโอกาสทางการตลาด อีกทั้งยังช่วยสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจ เช่น ใช้ในการวิเคราะห์การบริหารจัดการกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิผล ลดต้นทุน ช่วยบริหารการเงินและจัดสรรทรัพยากรบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

องค์ประกอบของ Big Data ประกอบด้วยคุณลักษณะ 4 ประการคือ

Volume

ข้อมูลมีขนาดใหญ่มหาศาลในระดับ Terabyte หรือ Petabyte

Variety

ข้อมูลมีความหลากหลายทั้งรูปแบบที่มีโครงสร้าง และแบบไม่มีโครงสร้าง

Velocity

ข้อมูลมีความรวดเร็วในการสร้างและประมวลผลข้อมูล

Veracity

ข้อมูลที่ถูกต้องจำเป็นต้องได้รับการกรองก่อนการนำไปใช้

เครื่องมือ Hadoop

สำหรับจัดเก็บข้อมูลปริมาณมหาศาล (Volume) โดยมีองค์ประกอบหลักคือ

  • Hadoop Distributed File System (HDFS) เปรียบเสมือนคลังเก็บข้อมูลสามารถจัดเก็บข้อมูลที่มีขนาดใหญ่เกินกว่าฐานข้อมูลทั่วไปจะรองรับได้
  • Map Reduce ใช้สำหรับพัฒนาโปรแกรมประมวลผลที่มีกลุ่มของข้อมูลจำนวนมาก ซึ่งมีหลักการทำงานรูปแบบ Parallel
  • Hive และ Impala เข้ามาช่วยในการจัดการข้อมูลในส่วนการเข้าถึงและดึงข้อมูลมาใช้สำหรับการประมวลผล

เครื่องมือ HBase

สำหรับใช้จัดการกับความหลากหลายของข้อมูล (Variety) ซึ่งจะสามารถจัดการกับข้อมูลได้หลากหลายรูปแบบ และสามารถรองรับข้อมูลในรูปแบบไม่มีโครงสร้างหรือกึ่งโครงสร้าง เช่น ข้อมูลจากโซเชียลมีเดียต่างๆ

เครื่องมือ Oracle Big Data Appliance

สำหรับใช้จัดการกับข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว (Velocity) ซึ่งถูกออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อรองรับกับงาน Big Data ดังนั้นจึงมีประสิทธิภาพในการประมวลผลข้อมูลปริมาณมหาศาลได้อย่างรวดเร็ว

เครื่องมือ Oracle Data Visualization

สำหรับนำเสนอข้อมูลที่น่าเชื่อถือ (Veracity) โดยเริ่มตั้งแต่การทำโมเดลข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก ซึ่งจะสามารถตอบโจทย์ความต้องการทางธุรกิจได้เป็นอย่างดี

Big Data Tools

Data Lake

Azure Data Lake
Data Lake จากทาง Microsoft Azure ที่เน้นการสร้างที่เก็บข้อมูลทั้งหมดในที่เดียว มีระบบรักษาข้อมูลที่ดี มีการจำกัดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลตามตำแหน่ง และจ่ายเท่าที่ใช้งาน

Oracle Data Lake
Data Lake จากทาง Oracle ที่สามารถจัดเก็บข้อมูลได้หลากหลายรูปแบบละสามารถรองรับข้อมูลในรูปแบบไม่มีโครงสร้างหรือกึ่งโครงสร้าง เช่น ข้อมูลจากโซเชียลมีเดียต่างๆ รูปภาพ แม้กระทั่งเสียง

Data Ingestion

เป็นเครื่องมือที่รวบรวมข้อมูลจากหลายๆแหล่งเพื่อทำการ Extract Transfrom Load (ETL) หรือใช้งานข้อมูลต่างๆ

Azure Synapse
แพลตฟอร์มดึงข้อมูล, จัดการและวิเคราะห์ข้อมูลได้จากทาง Microsoft สามารถดึงข้อมูลจากหลายแหล่งทั้งบนคลาวด์ มัลติคลาวด์ และ On Premise มาจัดการและวิเคราะห์ออกมาเป็นแดชบอร์ดในรูปแบบกราฟให้เห็นภาพได้ง่าย ลดปัญหาการทำงานหลายแพลตฟอร์ม

Oracle Data Integration
เครื่องมือด้านการทำ Extract Transfrom Load (ETL) จากทาง Oracle เป็นที่นิยมในหลายๆองค์กรอันเนื่องมาจากประสิทธิภาพที่รวดเร็วและรองรับได้ข้อมูลได้หลากหลายแหล่ง

Data Analytics

เครื่องมือ Oracle Data Analytics
ทางเลือกสำหรับนำเสนอข้อมูล จากทาง Oracle ที่น่าเชื่อถือโดยเริ่มตั้งแต่การทำโมเดลข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกจนไปถึงวิเคราะห์ข้อมูลเชิงทำนายและขั้นสูงด้วย Machine Learning ซึ่งจะสามารถตอบโจทย์ทางธุรกิจได้หลากหลาย

เครื่องมือ Microsoft Power BI
อีกหนึ่งทางเลือกจาก Microsoft ของการนำเสนอข้อมูลโดยที่สามารถนำเข้าข้อมูล ดัดแปลงแก้ไขข้อมูล การทำโมเดลข้อมูล และ การวิเคราะห์ข้อมูลได้หลากหลายสามารถตอบโจทย์ทางธุรกิจได้ง่าย

ทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นถึงกระบวนการนำเครื่องมือ Big Data เข้ามาใช้วิเคราะห์ความต้องการในเชิงธุรกิจ เพื่อนำไปสร้างกลยุทธ์และกำหนดทิศทางของธุรกิจให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงจุด

A-HOST ผู้นำด้านการออกแบบโซลูชั่นสำหรับธุรกิจ ได้รับความไว้วางใจให้เข้าดำเนินการออกแบบติดตั้งโซลูชั่นด้าน Big Data แบบครบวงจรให้กับลูกค้าทั้งเอกชนและราชการ ซึ่งมีความต้องการในการวิเคราะห์พฤติกรรมและความพึงพอใจของลูกค้าแบบเชิงลึก เพื่อนำมาพัฒนาด้านการขาย การตลาด และการปรับปรุงการบริการให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า

[/vc_column]

Free First Consultation

เอ-โฮสต์ เป็นผู้เชี่ยวชาญและยินดีให้คำปรึกษาการวางแผนระบบไอทีเพื่อตอบโจทย์ธุรกิจของคุณ กรุณาใส่ข้อมูลเพื่อทางทีมงานสามารถติดต่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมท่าน

I want free consultation!