DBP for Logistics

Digital Business Platform ในภาคพื้นที่อุตสาหกรรมโลจิสติกส์

อุตสาหกรรมการจัดการโลจิสติกส์เป็นอีกหนึ่งภาคส่วนที่ถ้าหากมีการปรับใช้ Digital Business Platform แล้ว จะก่อให้เกิดผลประโยชน์เป็นอย่างมากต่อองค์กร Digital Business Platform จะช่วยให้บริษัทด้านการจัดการโลจิสติกส์นั้นเพิ่มพูนพัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ช่วยลดต้นทุน และยกระดับประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้ใช้บริการ

ประโยชน์ที่ได้รับจาก Digital Business Platform ในอุตสาหกรรมการจัดการโลจิสติกส์

Real-time Visibility การแสดงผลตามเวลาจริง

Digital Business Platform สามารถจัดเตรียมการแสดงผลสถานะการขนส่งพร้อมระบุตำแหน่งการเดินทางขนส่งได้ตามเวลาจริง (Real-time) ทำให้บริษัทการจัดการโลจิสติกส์สามารถดำเนินการติดตามสถานะการขนส่ง และสามารถตอบสนองทุกปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที ด้วยวิธีการนี้จะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดการสูญหายหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างการขนส่ง ทั้งยังสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ใช้บริการอีกด้วย

Route Optimization การคัดเลือกเส้นทางที่เหมาะสม

บริษัทการจัดการโลจิสติกส์สามารถประยุกต์ใช้ Digital Business Platform เพื่อช่วยในการจัดหาเส้นทางในการขนส่งที่ดีที่สุด ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาในการเดินทางเพื่อขนส่ง ประหยัดค่าเชื้อเพลิง และลดการปล่อยมลพิษสู่ชั้นบรรยากาศ ทั้งนี้จะยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งอย่างตรงเวลา และสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ใช้บริการได้ในเวลาเดียวกัน

Warehouse Management การจัดการคลังสินค้า

ด้วยกระบวนการติดตามสถานะพัสดุสินค้าแบบ Real-time และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ Digital Business Platform จะช่วยให้บริษัทการจัดการโลจิสติกส์สามารถบริหารจัดการระบบคลังสินค้าได้อย่างมีระเบียบและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นการช่วยลดต้นทุนที่ใช้ในการถือครองสินค้าคงคลัง สามารถบริหารการจัดส่งพัสดุสินค้าได้ตามระยะเวลาที่วางไว้ และช่วยยกระดับประสิทธิภาพห่วงโซ่อุปทานได้โดยรวม

Predictive Analytics การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์

บริษัทการจัดการโลจิสติกส์นั้นสามารถวิเคราะห์คาดการณ์เพื่อทำให้อุปสงค์และกระบวนการดำเนินงานมีความสอดคล้องกันได้ ด้วยวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลการทำงานย้อนหลังควบคู่ไปกับแนวโน้มต่างๆ ในปัจจุบัน จะทำให้บริษัทสามารถนำผลลัพธ์จากการวิเคราะห์เหล่านั้นมาประกอบการตัดสินใจวางแผนการดำเนินงานต่างๆ ในอนาคต ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรได้ดียิ่งขึ้น

Customer Experience เพิ่มพูนประสบการณ์ที่ดีแก่ผู้ใช้บริการ

ด้วยระบบการติดตามสถานะการขนส่งแบบ Real-time และรูปแบบการขนส่งที่เลือกได้อย่างเฉพาะเจาะจง Digital Business Platform จะช่วยให้บริษัทการจัดการโลจิสติกส์สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างตรงจุด สร้างความเชื่อมั่น ที่จะสามารถพัฒนาไปเป็น Brand Loyalty ได้ในอนาคต

A-HOST DBP Solutions for Logistics

นวัตกรรมและบริการที่เราพร้อมนำเสนอ เพื่อช่วยยกระดับองค์กรของคุณ

Inland Transport Status Tracking

ระบบติดตามการขนส่งทางบก

ด้วยคุณสมบัติในการติดตามการเดินทางแบบ real-time ระบบนี้จะช่วยให้บริษัทการจัดการทางโลจิสติกส์สามารถติดตามสถานะการขนส่งทางบกได้ในทุกๆ ระยะเวลาการเดินทาง ไม่ว่าจะเป็นการขนส่งโดยรถบรรทุก หรือการขนส่งโดยรถไฟ ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถบริหารจัดการเส้นทางการเดินทางขนส่งได้ดียิ่งขึ้น ลดต้นทุนที่ใช้ในการดำเนินงานที่อาจใช้เกินความจำเป็น และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการลูกค้าได้ในเวลาเดียวกัน

Ocean Freight Status Tracking

ระบบติดตามการขนส่งทางทะเล

เช่นเดียวกันกับระบบการขนส่งทางบก ระบบติดตามการขนส่งทางทะเลนี้จะช่วยให้บริษัทการจัดการทางโลจิสติกส์สามารถติดตามสถานะการขนส่งสินค้าทางทะเลได้แบบ real-time ซึ่งจะครอบคลุมทั้งการระบุทำเลการเดินทางของเรือขนส่งตามระยะเวลาจริง คำนวณเวลาในการเริ่มออกเดินทางขนส่งไปจนถึงปลายทาง และสถานะของสินค้าตลอดระยะเวลาการขนส่ง ซึ่งจะช่วยให้คุณมั่นใจว่าจะสามารถบริหารจัดการการขนส่งได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันเวลา ทั้งยังช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดการสูญหายและความเสียหายที่อาจเกิดกับสินค้าในระหว่างเดินทางได้ในเวลาเดียวกัน

Transportation Management System (TMS)

ระบบการจัดการขนส่ง

TMS เป็นระบบซอฟต์แวร์ที่จะช่วยให้บริษัทสามารถบริหารจัดการเครือข่ายการขนส่งได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ โดยจะดูแลตั้งแต่กระบวนการวางแผนและดำเนินงานขนส่ง ไปจนถึงการออกใบกำกับสินค้าและการรายงานผล ซึ่งจะช่วยให้องค์กรสามารถบริหารจัดการการดำเนินงานได้อย่างสะดวกและมีความคล่องตัวยิ่งขึ้น ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น ปรับปรุงมุมมองภาพรวมและควบคุมดูแลห่วงโซ่อุปทานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Container and Warehouse Management

การจัดการตู้บรรทุกและคลังสินค้า

กระบวนการนี้จะช่วยให้องค์กรสามารถบริหารจัดการดูแลการจัดเก็บพัสดุและระบบคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ซึ่งจะครอบคลุมทั้งการจัดการสินค้าคงคลัง การประมลวผลคำสั่ง และการติดตามสถานะสินค้าที่ถูกส่งเข้าและนำออกจากคลัง ซึ่งจะช่วยลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการดำเนินงาน เพิ่มพูนความสามารถในการผลิต ตลอดจนยกระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

[/vc_column]

Free First Consultation

เอ-โฮสต์ เป็นผู้เชี่ยวชาญและยินดีให้คำปรึกษาการวางแผนระบบไอทีเพื่อตอบโจทย์ธูรกิจของคุณ กรุณาใส่ข้อมูลเพื่อทางทีมงานสามารถติดต่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมท่าน

I want free consultation!