DBP for Manufacturing

Digital Business Platform ในกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต

อุตสาหกรรมการผลิตเป็นหนึ่งในภาคส่วนที่หากมีการปรับเปลี่ยนมาใช้ Digital Business Platform แล้วจะก่อให้เกิดประโยชน์เป็นอย่างมาก Digital Business Platform นั้นจะสามารถช่วยให้ผู้ผลิตพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ลดต้นทุนในการดำเนินงาน และเพิ่มคุณภาพให้แก่สินค้าให้ได้ดียิ่งขึ้น

ประโยชน์ที่ได้รับจาก Digital Business Platform ในอุตสาหกรรมการผลิต

Digital Twins แบบจำลองเสมือนในโลกดิจิทัล

Digital Business Platform สามารถช่วยให้ผู้ผลิตดัดแปลงผลผลิตและกระบวนการที่มีอยู่ให้กลายเป็นแบบจำลองเสมือนในโลกดิจิทัลในการระบุคาดการณ์ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ อีกทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตและคุณภาพของผลผลิตได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

Predictive Maintenance (PdM) การบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์

การบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ Digital Business Platform จะชวยปรับเปลี่ยนให้เกิดประโยชน์ได้ ด้วยการใช้ระบบเซนเซอร์และการวิเคราะห์ข้อมูลโดยระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาประยุกต์ใช้ในการสังเกตุการณ์กระบวนการทำงานของเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ และพิจารณาคาดการณ์การดูแลรักษาที่จำเป็นต่อเครื่องมือนั้นๆ ซึ่งนี่จะเป็นการป้องกันการเกิดเหตุเครื่องมือหรืออุปกรณ์เกิดเหตุขัดข้องกระทันหัน ช่วยลดต้นทุนในการดูแลรักษา และเพิ่มประสิทธิภาพของอุปกรณ์โดยรวม (OEE)

Supply Chain Optimization เพิ่มประสิทธิภาพห่วงโซ่อุปทาน

ด้วยการประยุกต์ใช้ระบบการแสดงผลแบบ real-time เข้ามาใช้ในกระบวนการสินค้าคงคลัง ตารางการผลิต และกระบวนการขนส่ง ทำให้ผู้ผลิตสามารถติดตามในทุกกระบวนการได้ตรงตามระยะเวลาจริง จึงสามารถมั่นใจได้ว่า Digital Business Platform จะช่วยให้ธุรกิจอุตสาหกรรมเพิ่มประสิทธิภาพให้กับห่วงโซ่อุปทานได้ ซึ่งจะช่วยให้องค์กรลดระยะเวลาในการดำเนินการ เพิ่มความสามารถในการนำส่งสินค้าได้ทันเวลา และช่วยปรับปรุงระบบสินค้าคงคลังให้ดีขึ้นกว่าเดิม

Quality Management การบริหารจัดการคุณภาพ

การบริหารจัดการคุณภาพผลผลิตนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ Digital Business Platform สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาให้ดีขึ้นได้ ธุรกิจอุตสาหกรรมสามารถใช้กระบวนการวิเคราะห์โดยระบบคอมพิเตอร์เพื่อการติดตามขั้นตอนการผลิตและระบุปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับสินค้าในระหว่างกระบวนการณ์ ซึ่งนี้จะเป็นการช่วยลดปัญหาการใช้วัตถุดิบสิ้นเปลืองและการทำงานซ้ำ เพิ่มพูนคุณภาพให้แก่ผลผลิต และเพิ่มความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าได้ในเวลาเดียวกัน

Remote Monitoring การตรวจสอบจากทางไกล

Digital Business Platform จะช่วยให้องค์กรอุตสาหกรรมการผลิตสามารถควบคุมและติดตามกระบวนการทำงานได้จากทั่วทุกมุมโลก อันจะเป็นประโยชน์มากต่อห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก ที่ซึ่งผู้ผลิตมีความต้องการที่จะเข้าถึงและติดตามกระบวนการผลิตจากหลากหลายพื้นที่ในเวลาเดียวกัน Remote Monitoring นี้สามารถช่วยให้ผู้ผลิตระบุและทราบถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันเวลา ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต และช่วยลดต้นทุนในการผลิตอีกด้วย

A-HOST DBP Solution - SMART Manufacturing Solution

นวัตกรรมและบริการที่เราพร้อมนำเสนอ

Advanced Supply Chain Planning ความสามารถในการวางแผนจัดการห่วงโซ่อุปทานที่เหนือกว่า

ช่วยให้การวางแผนการจัดการของคุณง่ายดายและครบครันยิ่งขึ้นด้วยระบบการแสดงผลแบบ real-time พร้อมทั้งควบคุมห่วงโซ่อุปทานที่มีประสิทธิภาพได้อย่างครอบคลุม โดยการปรับปรุงพิจารณาจากทั้งกฏระเบียบและข้อจำกัดของคุณ เพื่อให้คุณได้รับทั้งข้อมูลชั้นสูงและข้อมูลเชิงลึก เพื่อความสามารถในการควบคุมห่วงโซ่อุปทานโดยรวมของคุณ

Warehouse Automation จัดการคลังสินค้าด้วยระบบอัตโนมัติ

ระบบการจัดการคลังสินค้าอัตโนมัตินี้ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระการควบคุมการดำเนินงานที่ต้องทำเป็นกิจวัตรซ้ำซากจำเจในการบริหารจัดการคลังสินค้า เพื่อให้คุณสามารถแบ่งเวลาเพื่อใช้ในการดูแลการจัดการผลิตในส่วนอื่นได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

Industrial Internet of Things: IIoT เชื่อมต่ออย่างรวดเร็วด้วยระบบอินเทอร์เน็ต

ด้วยการมุ่งเน้นความสำคัญในด้านกระบวนการสื่อสารระหว่างเครื่องจักรกับเครื่องจักร (Machine-to-Machine Communication: M2M) การจัดการข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ และการเรียนรู้ของเครื่องจักร (Machine Learning) IIoT จะช่วยให้อุตสาหกรรมและองค์กรสามารถดำเนินงานได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและมีความน่าเชื่อถือที่ดียิ่งขึ้น

Manufacturing Dashboard and Analytics ระบบการวิเคราะห์และแดชบอร์ดเพื่อการผลิต

นี่คือระบบที่จะนำเสนอกระบวนการผลิตออกมาในรูปแบบ real-time และสร้างออกมาเป็น Dashboard ซึ่งจะแสดงผลทุกอย่างออกมาในรูปแบบของกราฟ ตาราง และเทคนิคอื่นๆ ในการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบรูปภาพ ที่จะทำให้เข้าใจถึงดัชนีชีวัดความสำเร็จ (Key Performance Indicator: KPI) ได้ง่ายยิ่งขึ้น ทั้งยังสามารถคาดการณ์ผลการดำเนินงาน เพื่อการวางแผนรับมือสิ่งต่างๆ ในอนาคตได้ในเวลาเดียวกัน

Enterprise Asset Management: EAM การจัดการสินทรัพย์ขององค์กร

ด้วยการการผสมผสานระหว่างระบบและบริการเพื่อใช้ในการบำรุงรักษาและควบคุมทรัพย์สินและอุปกรณ์ในการดำเนินงาน โดยมีวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงดูแลคุณภาพ พร้อมกับการใช้งานทั้งอุปกรณ์และทรัพย์สินต่างๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อเพิ่มพูนคุณภาพเวลาการทำงานที่มีประสิทธิผล และลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

Digital Business Platform จะเป็นตัวช่วยมอบให้ทั้งเครื่องมืออุปกรณ์และความพร้อมให้กับผู้ผลิต เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ลดต้นทุน และปรับปรุงคุณภาพผลผลิตให้ดียิ่งขึ้น ด้วยการใช้ประโยชน์จากนวัตกรรม Digital Twins การบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์ (PdM) การเพิ่มประสิทธิภาพห่วงโซ่อุปทานด้วยนวัตกรรมแสดงผลแบบ real-time การควบคุมจัดการคุณภาพผลผลิตด้วยกระบวนการวิเคราะห์โดยระบบคอมพิวเตอร์ และความสามารถในการเข้าถึงติดตามกระบวนการดำเนินงานแบบ Remote Monitoring จะช่วยให้เหล่าผู้ผลิตสามารถเพิ่มพูนความสามารถในการแข่งขันในท้องตลาด และสร้างความก้าวหน้าให้แก่องค์กรได้อย่างยั่งยืน

[/vc_column]

Free First Consultation

เอ-โฮสต์ เป็นผู้เชี่ยวชาญและยินดีให้คำปรึกษาการวางแผนระบบไอทีเพื่อตอบโจทย์ธูรกิจของคุณ กรุณาใส่ข้อมูลเพื่อทางทีมงานสามารถติดต่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมท่าน

I want free consultation!