Oracle Cloud Solutions Service

BOCA: Best of Oracle Cloud by A-HOST

BOCA: Move & Improve (Migrate)

เทคโนโลยีในปัจจุบันมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว รวมไปถึงความต้องการที่มีมากขึ้นตามลำดับ ทำให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นพื้นฐานของระบบทั้งหมดมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเช่นกัน ทำให้เกิดความต้องการที่จะมีการปรับปรุงแก้ไขระบบให้มีความทันสมัยและมีความรวดเร็วตอบสนองทุกปัญหา

บริษัทมีทีมผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการ Migration ที่จะช่วยออกแบบและสร้างรากฐานที่มั่นคงและปลอดภัยให้กับระบบที่ใช้งานอยู่บน Cloud system

 

MOVE > การย้ายที่อยู่ของระบบสารสนเทศ หรือเรียกในศัพท์เทคนิค คือการ System migration ระบบทั้งหมดอธิเช่น Application server, Wb server, Database server เป็นต้น ขึ้นไปใช้งานอยู่บน Cloud

 

IMPROVE > การพัฒนาโครงสร้างที่เป็นอยู่ในมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพิ่มความรวดเร็วในการประมวลผลเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของ Resource ที่ขยายใหญ่ขึ้นตามการเจริญเติบโตขององค์กร

BOCA: DR (Disaster recovery)

การวางแผนการรับมือสำหรับธุรกิจที่ต้องมีระบบสารสนเทศในการดำเนินธุรกิจ (BCP) โดยบริษัทมีทีมผู้เชี่ยวชาญในการวางแผน และออกแบบระบบให้มีความเหมาะสมในการนำ DR-site บน Cloud system ที่มี Region อยู่ทั่วโลก ที่สามารถทำให้ระบบของลูกค้าไม่มีผลกระทบ กรณีเกิดภัยพิบัติ หรือเกิดความเสียหายกับเครื่องอุปกรณ์ต่าง ๆที่ใช้ประมวลผล โดยสามารถแบ่งเป็น 3 Service package ได้ดังนี้

 

Silver package > Active – Passive cloud (Cold site) 

การทำ DR Site ในรูปแบบการเปลี่ยนสถานที่ในการสำรองข้อมูลไม่ให้อยู่ภายใต้สถานที่เดียวกัน และห่างกันตามระยะที่กำหนด (Off-site) โดยจะทำการสำรองข้อมูลแบบ Offline (Backup) และนำไปเก็บเอาไว้บน Cloud system และพร้อมใช้งานภายใน 1 วัน

 

Gold package > Active – Passive warm (Warm site) 

การทำ DR Site ในรูปแบบการสร้างระบบสำรองข้อมูลในรูปแบบ Non Realtime replicate โดยใช้เครื่องมือหรือความสามารถของ Software ในการส่งข้อมูลไปยัง Cloud system เพื่อให้ข้อมูลพร้อมใช้งานอยู่เสมอ กรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน ระบบจะสามารถกลับมาใช้งานได้ภายใน 30 นาทีถึง 1 ชั่วโมง

 

Gold package ++ > Active – Active 

การทำ DR Site ในรูปแบบการสร้างระบบสำรองข้อมูลในรูปแบบ Realtime โดยใช้เครื่องมือที่เฉพาะทาง และเฉพาะระบบเท่านั้น เช่น Database, Application เป็นต้น ที่มีเครื่องมือรองรับสำหรับใช้งาน กรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน ระบบจะสามารถกลับมาใช้งานได้ภายใน 5 – 10 นาที

BOCA: Protect (Security)

ในปัจจุบันมีกฎหมาย เรื่องความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ที่ทุกบริษัทนั้นต้องนำไปปรับใช้ให้ตรงตามนโนบายของรัฐบาล ทางบริษัทมีทีมงานที่ให้คำปรึกษาเรื่องการของกฎหมาย (Legal consultant) และข้อมูลทางด้านเทคนิคที่ผสมผสานออกมาเป็น Solution ที่เหมาะสมสำหรับลูกค้า โดยใช้ประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญในพิเศษในระบบสารสนเทศ เช่น Database Admin, Operation system admin, Cloud Admin เป็นต้น และผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย ที่ใช้ 3 Key คือ

 

ASSESS > ประเมิน ประเมินจากคนที่ใช้งานระบบ (User) ว่ามีความเสี่ยงหรือจุดใดที่มีปัญหาที่สามารถเกิดปัญหาได้ในอนาคต และกำหนด Policy เพื่อระเบียบและความปลอดภัยของระบบ

 

DETECT > ตรวจสอบ ใช้เครื่องมือหรือพัฒนา (Technologies) เพื่อใช้ในการตรวจเช็คและเพิ่มความปลอดภัยให้กับระบบ

 

PREVENT > ป้องกัน การป้องกันระบบโดยสมบูรณ์ด้วยการ Encrypting Data หรือมีการเข้ารหัสในการใช้ข้อมูล และสร้างเกราะป้องกันภัย เพื่อหลีกเลี่ยงตัวแปรที่ทำให้เกิดความเสียหายกับข้อมูลและระบบ

BOCA: Analytics (Business intelligent)

ในปัจจุบันการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกนั้นมีวิธีการที่เฉพาะทาง และแตกต่างกันไปตามธุรกิจ มีความยุ่งยากในการจัดเตรียมข้อมูลและทำความเข้าใจข้อมูล (Descriptive Analytics) การออกแบบโครงสร้างวิเคราะห์ (Diagnostic Analytics) รวมไปถึงสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการทำนายหรือคาดการณ์รวมไปถึงการออกรายงาน (Predictive Analytics and Reports) โดยทางบริษัทมีทีมงานที่ Implement ระบบให้กับบริษัทชั้นนำในประเทศและหลากหลายธุรกิจ ที่พร้อมให้คำปรึกษาและพัฒนาระบบให้กับลูกค้า ผ่านเทคโนโลยีบน Cloud system ที่มีความยืนหยุ่นสูง สามารถรองรับความหลากหลายของข้อมูล ความซับซ้อนของระบบ  (Flexibility) ให้เหมาะสมกับมากที่สุดและใช้งานได้จริง

BOCA: Manage (Supplement and manage service)

การให้บริการหลังจากที่ได้ย้ายระบบของลูกค้าขึ้นไปสู่ Cloud เรียบร้อยแล้ว ให้มีประสิทธิภาพ พร้อมใช้งานเสมอ รวมไปถึงการอบรมและถ่ายทอดความรู้เพื่อต่อยอดให้กับบุคลากรของลูกค้าให้สามารถดูแลระบบต่อไป

[/vc_column]

Free First Consultation

A-HOST is honor to provide advice and Managed Services. Contact us for more information at tel. 02-298-0625-32 ext.4509 or E-mail channelmarketing@a-host.co.th

I want free consultation!