IT Knowledge ERP Safe Solution

ERP SAFE SOLUTION

ปัจจุบัน ภัยที่เกิดขึ้นกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กรมีอัตราเพิ่มสูงขึ้นตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีต่างๆ โดยภัยอันตรายต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอาจเกิดขึ้นได้โดยมนุษย์

Read more