IT Knowledge

ความสำคัญของ Data Analytics ในยุค Data Driven

ในปัจจุบันธุรกิจต่างมีการแข่งขันกันด้วยกลยุทธ์ต่างๆ มากมาย อย่างวิธีการ Data Analytics ทำให้สามารถเข้าถึงลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น ข้อมูลจึงเป็นสิ่งที่เป็นทรัพยากรสำคัญในการแข่งขันที่ขาดไม่ได้เลยในยุคของการทำ Data Driven

Read more
IT Knowledge ERP Safe Solution

ERP SAFE SOLUTION

ปัจจุบัน ภัยที่เกิดขึ้นกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กรมีอัตราเพิ่มสูงขึ้นตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีต่างๆ โดยภัยอันตรายต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอาจเกิดขึ้นได้โดยมนุษย์

Read more
IT Knowledge

7 ภาระงานไอทีที่ควรย้ายไประบบคลาวด์

ในช่วงที่ผ่านมาจากไวรัส COVID-19 ทำให้การทำงานรีโมทจากที่บ้านที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้บริการระบบคลาวด์ (Cloud Service) มีความสำคัญมากขึ้นเพื่อรองรับความต้องการ Work from Home เพื่อให้งานยังคงความต่อเนื่องทางธุรกิจ

Read more
IT Knowledge

Check List เครื่องมือรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่ธุรกิจต้องมี

ไม่ว่าธุรกิจของคุณจะขนาดไซส์เท่าไหร่ การปกป้องทรัพย์สินดิจิทัลและข้อมูลขององค์กรให้ปลอดภัยคือ priority ที่ต้องวางแผนเอาไว้ ไม่ว่าจะการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต แฮกเกอร์ ไวรัส และภัยคุกคามอื่นๆ ทางออนไลน์

Read more
Webinar

Cloud Solution Day By A-HOST

การก้าวนำธุรกิจยุคใหม่ด้วยระบบคลาวด์อาจไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่หากทุกองค์กรมีความเข้าใจและการวางแผนระบบคลาวด์ในส่วนงานระบบต่างๆ เพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพในธุรกิจของท่านให้ดียิ่งขึ้น

Read more
IT Knowledge

เปรียบเทียบ Cloud VS On-Premise

หลายๆท่านอาจสงสัยเปรียบเทียบระหว่าง Cloud และ On-Premise ที่จะมาช่วยงานองค์กรให้ทำงานได้อย่างราบรื่นและมีความต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพมีหลายปัจจัยที่ควรพิจารณาสำคัญๆ 6 เรื่องด้วยกัน

Read more
Webinar

A-HOST Webinar Digital Transaformation in Healthcare

เอ-โฮสต์ขอเรียนเชิญทีมงานระบบ IT ในกลุ่มธุรกิจ Healthcare สถานพยาบาลคลินิค และผู้เกี่ยวข้องที่สนใจเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ ผ่าน Microsoft Team รายละเอียดดังนี้

Read more