IT Knowledge

ความสำคัญของ Data Analytics ในยุค Data Driven

ในปัจจุบันธุรกิจต่างมีการแข่งขันกันด้วยกลยุทธ์ต่างๆ มากมาย อย่างวิธีการ Data Analytics ทำให้สามารถเข้าถึงลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น ข้อมูลจึงเป็นสิ่งที่เป็นทรัพยากรสำคัญในการแข่งขันที่ขาดไม่ได้เลยในยุคของการทำ Data Driven

Read more